Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Primaria satului Naslavcea

Raion : OCNIȚA
Oraș : satul Naslavcea
Adresa : satul Naslavcea
Persoană de contact: Reabco Tatiana
Telefon: 027156182
E-mail:
Website:

Contabil-şef a primăria s.Naslavcea raionul Ocniţa

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C61. Contabil-şef

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Contabil-şef a primăria s.Naslavcea raionul Ocniţa

Data-limită de depunere a documentelor:

28.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respective

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Reabco Tatiana

Telefon:

027156182

E-mail:

primaria-naslavcea@mail.ru

Raion, oraș:

satul Naslavcea, OCNIȚA

Adresa:

MD 7129
Raionul Ocniţa
s.Naslavcea

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

studii superioare de licenţă sau mediu de specialitate în domeniul contabilităţii:
-cunoştinţe în utilizarea programelor Word,Excel, navigare Internet,1C:
-experienţă profesională în domeniul contabilităţii, bugetare,preferabil 3 ani vechime.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -Diplomă:
-Ancheta

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă,  sau personal.

Salariu de funcţie:

3200 lei

Bibliografia concursului:

1.Constituţia RM
2.Acte normative în domeniul serviciului public:
-Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statului funcţion. public:
-Legea nr.25-XVI din22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese
-Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
-Legea nr.239-XVI din 13.11.2008  privind transparenţa în procesul decizional
3.Acte normative din domeniul administraţiei publice locale
-Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
-Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizare administrativă
-Legea nr.764 din27.12.2001 privind organizarea adminisrativă-teritorială a RM
4.Acte normative din domeniul de specialitate:
-Legea nr.397-XV din16.10.2003 privind finanţele publice locale
-Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007
-Codul Fiscal al RM
-Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice.