Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Judecătoria Soroca

Raion : SOROCA
Oraș : Soroca
Adresa : str. Independenței 62
Persoană de contact: Moscvin Valentin
Telefon: 0 230 2 41 23
E-mail:
Website: https://jsr.instante.justice.md

Specialist principal a serviciului penal și contravențional al secție evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Soroca, cu activitatea în sediul secundar Florești.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C30. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal a serviciului penal și contravențional al secție evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Soroca, cu activitatea în sediul secundar Florești.

Data-limită de depunere a documentelor:

22.12.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Ţinerea evidenţei şi documentarea procesuală pe dosarele penale şi contravenţionale;
2. Primirea şi înregistrarea electronică a cauzelor penale şi contravenţionale în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;
3. Primirea şi înregistrarea manuală a cauzelor penale şi contravenţionale în registru şi fişa de evidenţă;
4. Întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară;
5. Întocmirea notelor informative şi răspunsurilor la interpelările primite spre executare;
6. Asigurarea transmiterii dosarelor şi materialelor în arhiva instanţei.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Moscvin Valentin

Telefon:

069491829

E-mail:

valentin.moscvin@justice.md

Web site:

https://jsr.instante.justice.md

Raion, oraș:

Soroca, SOROCA

Adresa:

municipiul Soroca, str. Independenței 62

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 -  studii superioare juridice;
 -  cunoaşterea legislaţiei RM;
 -  c
unoaşterea modului în care funcţionează sistemul judecătoresc;
 -  abilităţi de utilizare a computerului;
 -  experiență profesională - 1 an.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Formularul de participare;
Copia diplomei de studii;
Alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare.
 
     Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web sau solicitat la sediul autorităţii publice.
     Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
     Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:

1.   Constituţia Republicii Moldova;
2.   Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
- Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
- Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
- Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
- Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
- Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
- Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
- Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
- Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
- Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;
- Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;
- Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
3. Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
- Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.