Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Direcţia Generală Învăţămînt UTA Gagauzia

Raion : GĂGĂUZIA
Oraș : mun. Comrat
Adresa : str. Gavrilov, 48
Persoană de contact: Palacar Maxim
Telefon: 0298 2 27 48
E-mail:
Website:

Specialist principal

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal

Data-limită de depunere a documentelor:

24.12.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.    Отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса по предметам Гагаузский язык и литература, История, традиции и культура гагаузского народа во всех  циклах обучения и обеспечивает менеджмент процесса внедрения куррикулума по данным учебным дисциплинам;    
2.    анализирует степень реализации учебной программы и стандартов эффективности обучения по курируемым предметам;
3.    организует  и проводит контрольные работы, олимпиады (региональные и республиканскую), тестирование, выпускные экзамены по гагаузскому языку и литературе на всех ступенях образования; 
4.    обеспечивает повышение квалификации и методическое сопровождение учителей по курируемым предметам, проводит семинары, конференции, РМО; организует аттестацию учителей;
5.    реализует местную политику в области изучения, развития, продвижения  гагаузского языка, истории, традиций и культуры гагаузского народа; составляет планы мероприятий к знаменательным и памятным датам в Гагаузии и отчеты по их выполнению; координирует  и организует внешкольные мероприятия на уровне учебных заведений, районов, Автономии;
6.    организует работу по разработке и рецензированию учебно-дидактических пособий для учащихся и учителей; инспектирует школы, курирует деятельность учебных заведений.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Palacar Maxim

Telefon:

0298 2 27 48

E-mail:

guogagauzii@mail.ru

Raion, oraș:

mun. Comrat, GĂGĂUZIA

Adresa:

Găgăuzia
mun. Comrat
str. Gavrilov, 48

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- 1 год профессионального опыта в соответствующей области;
- навыки пользования компьютером

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

1.    Конституция Республики Молдова, принят 29.07.1994 //Мониторул Офичиал 1, 12.08.1994
2.    Закон о доступе к информации № 982 от 11.05.2000 //Мониторул Офичиал 88-90/664, 28.07.2000
3.    Закон о подаче петиций №190 от 19.07.1994 //Мониторул Офичиал 4/47, 08.09.1994
4.    Кодекс Республики Молдова об образовании № 152 от 17.07.2014 //Мониторул Офичиал 319-324/634, 24.10.2014
5.    Закон АТО Гагаузия  об образовании № 68-XXXII/V от 28.04.2016 г.//Официальный бюллетень Гагаузии EKSPRES-KANON № 27-28 (235-236) от 17.06.2016 года.
6.    Постановление Правительства РМ «Об оплате труда государственных служащих» № 331  от  28.05.2012  //Мониторул Офичиал № 104-108/371 от 01.06.2012
7.    Закон  «О государственной должности и статусе государственного служащего                 N 158-XVI  от  04.07.2008 // Мониторул Офичиал N 230-232/840 от 23.12.2008
8.    Закон «О системе оплаты труда государственных служащих» № 48  от  22.03.2012 //Мониторул Офичиал № 63/213 от 31.03.2012
9.    Закон об утверждении Единого классификатора государственных должностей № 155  от  21.07.2011 // Мониторул Офичиал № 164-165/480 от 04.10.2011