Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : mun.Chişinău
Adresa : bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et.4
Persoană de contact: Sobețchi Ruxanda
Telefon: 022 820 653
E-mail:
Website: www.ansc.md

Auditor intern principal, Serviciul audit intern

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C36. Auditor intern principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Auditor intern principal, Serviciul audit intern

Data-limită de depunere a documentelor:

22.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției: Realizarea activităților de audit public intern a sistemelor din cadrul entităţii publice, efectuarea misiunilor de audit în scopul evaluării eficacității şi performanţei structurilor funcţionale ale Agenției, elaborarea rapoartelor, recomandărilor de ajustare și îmbunătățire a proceselor și procedurilor operaționale, precum și monitorizarea și coordonarea implementării eficiente și în termen a recomandărilor elaborate.
Sarcinile de bază:
1.  Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern de comun acord cu conducătorul structurii auditate.
2.  Asigurarea elaborării planului anual și a raportului anual al activității de audit public intern.
3.  Efectuarea în cadrul autorității a misiunilor de audit intern și elaborarea recomandărilor de rigoare.
4.  Monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor înaintate ca urmare a misiunilor de audit și raportarea nivelului de realizare.
5.  Documentarea constatărilor de audit în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI. 
6.  Raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sobețchi Ruxanda

Telefon:

022 820 653

E-mail:

resurse.umane@ansc.md

Web site:

www.ansc.md

Raion, oraș:

mun.Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

·  2 ani de experiență profesională în domeniu;
·  Studii superioare finisate în domeniul auditului, contabilității sau economic;
·  Deținerea certificatului de calificare a auditorului în domeniul specializat;
·   Abilităţi de utilizare a computerului;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
- formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;


[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info. 
 
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4;
Prin e-mail: resurse.umane@ansc.md

Salariu de funcţie:

4200

Bibliografia concursului:

  1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
  2. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  3. Legea nr. 229 din 23.09.2010 cu privire la controlul financiar public intern;
  4. Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit;
  5. Hotărîrea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
  6. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;
  7. Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern);
  8. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;
  9. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru Ordinul Ministerului implementarea auditului intern în sectorul public;