Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : mun.Chişinău
Adresa : bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et.4
Persoană de contact: Sobețchi Ruxanda
Telefon: 022 820 653
E-mail:
Website: www.ansc.md

Consultant, Serviciul relații publice

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C35. Consultant

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant, Serviciul relații publice

Data-limită de depunere a documentelor:

28.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției: Asigurarea comunicării eficiente și asigurarea transparenței activității Agenției în relațiile cu publicul, reprezentanții societății civile și organizațiile mass – media prin facilitarea accesului operativ la informațiile oficiale ale autorității și monitorizarea presei și opiniei  publice cu privire la activitatea și deciziile luate de către autoritate, în scopul îmbunătățirii activității Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. 
Sarcinile de  bază ale funcției
1.Elaborarea, planificarea și implementarea politicii de comunicare a instituției și elaborarea politicilor  interne de comunicare.
2.Asigurarea  transparenţei activității Agenției și furnizării informațiilor cu caracter public cu privire activitatea de soluționare a contestațiilor.
3.Asigurarea legăturii Agenției cu mass-media, în vederea garantării transparenței activității desfășurate.
4.Identificarea știrilor din mass-media care au impact asupra activității Agenției, verificarea informațiilor respective și asigurarea informării corecte a opiniei publice.
Facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Agenției.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sobețchi Ruxanda

Telefon:

022 820 653

E-mail:

resurse.umane@ansc.md

Web site:

www.ansc.md

Raion, oraș:

mun.Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

·  Superioare finisate, specializate în jurnalism, științe ale comunicării, relaţii sau politici publice;
·  Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
·  Abilităţi medii de utilizare a computerului;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
- formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;


[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info. 
 
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4;
Prin e-mail: resurse.umane@ansc.md

Salariu de funcţie:

3200

Bibliografia concursului:

  1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
  2. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  3. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
  4. Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare;
  5. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
  6. Legea  presei nr. 243 din 26.10.1994;
  7. Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
  8. Hotărîrea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
  9. Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 ”Cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale”;
  10. Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova;