Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Inspector superior, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Comrat.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector superior, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Comrat.

Data-limită de depunere a documentelor:

26.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
Efectuarea supravegherii  și controlului de stat asupra respectării legislației în vigoare privind gestionarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pentru evitarea acumulării excesive de reziduuri și a unui impact negativ asupra mediului.
2. Sarcinile de bază:
1.     Asigurarea și supravegherea transabilițății produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pentru fiecare lot importat prin indentificări înregistrate în condițiile legislației în vigoare.
2.     Recepționarea, sistematizarea și generalizarea rapoartelor operative privind acțiunile de protecție a plantelor, lunare privind derularea  măsurilor de protecție a plantelor împotriva dăunătorilor, bolilor și buruienilor, trimestriale privind stocul și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților de la beneficiarii funciari din teritoriu, precum și darea de seamă anuală privind activitatea Direcției în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților cu prezentarea acestora Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
3.Efectuarea supravegherii și controlului asupra respectării legislației în vigoare la utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în procesul de cultivare a plantelor agricole și în limita localităților, respectării legislației în vigoare ce ține de protecția muncii în domeniul dat. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.vieru@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, COMRAT

Adresa:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63, et.1 bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agriculturii, horticultură, protecția plantelor,  preferabil deținerea permisului de conducere.
Experienţă profesională:  minim 1 an în  domeniul de profil, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcții vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

·         Constituţia Republicii Moldova
·         Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
 • HG nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
-          Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
-          Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre seminţe;
-          Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei si vinului
-          Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ;
 • LEGE Nr. 119 din  22.06.2004cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
 • Legea 231 din 23.07.2010 cu privire la consumul interior;
 • HG nr. 1045 din  05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 • HG nr. 1307 din  12.12.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură
 • HG nr. 1191 din  23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale.
 •  HG cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală nr. 1004 din 25.10.2010.
-          H G nr. 418 din 09.07.2009 cu privire la aprobarea Reglementarii tehnice "Producerea, certificarea, controlul si comercializarea materialului de înmulțire si plantare viticol;
 • Hotărârea Guvernului  RM nr. 51 din 16.01.2013 ,, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
 • H G privind  măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspândirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină nr. 558 din 22.07.2011;
-          H G nr.594 din 20.08.2011cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova.