Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul Presedintelui raionul Ialoveni

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Ialoveni
Adresa : Str.Alexandrul cel Bun 33
Persoană de contact: Plugaru Aliona
Telefon: 026824235
E-mail:
Website: il.md

-          Auditor intern din cadrul Aparatului președintelui raionului

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi cele ale municipiului Bălţi

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

-          Auditor intern din cadrul Aparatului președintelui raionului

Data-limită de depunere a documentelor:

26.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Efectuarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și control intern ale entității audiate.
 
Sarcinile de bază:
1. Realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării și organizării activității de audit, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
2. Aplică metode, tehnici și proceduri adecvate domeniului de compenență în baza instrucțiunilor primite de la președintele raionului;
3. Documentează contestațiile de audit cu exactitate și în mod concis în dosarele curente și permanente de audit în conformitate cu SNAI;
4. Participă la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern;
5. Participă în procesul de urmărire a implimentării recomandărilor de audit;
6. Informează sistematic președintele raionului despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Plugaru Aliona

Telefon:

026824235

E-mail:

aliona.plugaru84@gmail.com

Web site:

il.md

Raion, oraș:

Ialoveni, CHIŞINĂU

Adresa:

or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii specifice -
§  Studii superioare;
§  1 ani de experiență profesională în domeniu;
§  cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
§  posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;
Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) formularul de participare;
b) copiile diplomelor de studii;

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

-

Bibliografia concursului:

  • Constituţia Republicii Moldova,
  • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informație;
o    Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 cu privire la controlul financiar public intern;
o   Ordinul Ministerului finanțelor nr.105 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul bugetar.
o   Legea nr.61 din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.
o   Ordinul Ministerului finanțelor nr. 113 din 12 octombrie 2012 privind aprobarea Standardelor naționale de audit intern.