Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul Presedintelui raionul Ialoveni

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Ialoveni
Adresa : Str.Alexandrul cel Bun 33
Persoană de contact: Plugaru Aliona
Telefon: 026824235
E-mail:
Website: il.md

Specialist principal, Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Secție economie din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

Data-limită de depunere a documentelor:

26.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurile de achiziție publică, conform prevederilor Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și Hotărîrilor de Guvern conexe.
 
Sarcinile de bază:
1. Realizarea sarcinelor de complexitate înaltă, interdependente, în implimentarea/ coordonarea politicilor în domeniul achizițiilor publice;
2. Asigurarea eficientă a achizițiilor publice;
3. Organizarea licitațiilor pentru achiziționarea marfurilor, a prestărilor de servicii;
4. Asigurarea participării la licitație a furnizorilor în scopul dezvoltării concurenței;
5. Asigurarea respectării legislației referitor la achizițiile publice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Plugaru Aliona

Telefon:

026824235

E-mail:

aliona.plugaru84@gmail.com

Web site:

il.md

Raion, oraș:

Ialoveni, CHIŞINĂU

Adresa:

or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii specifice -
§  Studii superioare în domeniul economiei și /sau studii juridice;
§  1 an de experiență profesională în domeniu;
§  cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
§  posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;
Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) formularul de participare;
b)  copiile diplomelor de studii;

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

-

Bibliografia concursului:

o        Constituţia Republicii Moldova,
o        Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
o        Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
o        Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
o        Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
o        Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
o        Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
o   Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
o   Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri;
o   Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
o   Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privind achiziţiile publice de lucrări;
o   Legea nr. 131 din 03 07 2015 privind achiziţiile publice;
o   Legea nr.81–XV din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.