Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul Presedintelui raionul Ialoveni

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Ialoveni
Adresa : Str.Alexandrul cel Bun 33
Persoană de contact: Plugaru Aliona
Telefon: 026824235
E-mail:
Website: il.md

Specialist principal, Secția agricultură din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Secția agricultură din cadrul Direcției economie, agricultură și cadastru;

Data-limită de depunere a documentelor:

26.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Promovarea și realizarea politicilor publice a MAIA în sectorul agroindustrial a raionului, protecția și îmbunătățirea fertilității solului, utilizarea eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, planificarea creșterii producției vegetale din ramura fitotehniei, încadrarea tuturor suprafețelor de trenuri arabile în procesul de producere și consolidarea lor.
 
Sarcinile de bază:
1. Gestionarea și organizarea activității sectorului agroalimentar din raion, realizarea politicilor MAIA în domeniu;
2. Planificarea activității direcției, coordonarea acțiunilor cu subdiviziunile Ministerului de resort, serviciilor desconcentrate din teritoriu;
3. Elaborarea deciziilor luate referitor la sectorul agroalimentar;
4. Asigurarea protecției agricultorilor ca proprietari de resurse funciare;
5. Acordarea asistenței informaționale, metodologice, tehnologice și juridice producătorilor agricoli.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Plugaru Aliona

Telefon:

026824235

E-mail:

aliona.plugaru84@gmail.com

Web site:

il.md

Raion, oraș:

Ialoveni, CHIŞINĂU

Adresa:

: or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii specifice -
§  Studii superioare în domeniul agriculturii;
§  1 an de experiență profesională în domeniu;
§  cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
§  posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;
Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) formularul de participare;
b)  copiile diplomelor de studii;

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

-

Bibliografia concursului:

o        Constituţia Republicii Moldova,
o        Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
o        Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
o        Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
o        Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
o        Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
o        Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
o        Legea nr. 982-XIV duin 11 mai 2000 privind accesul la informație;
o        Legea nr. 828-XVII din 25 decembrie 1991 privind adoptarea Codului funciar al RM;
o        Legea nr. 198-XV din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură;
o        Legea nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare;
o        Hotarîrea Guvernului nr. 152 din 26 februarie 2013 cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a propducătorilor agricoli pentru anul 2013.