Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul Presedintelui raionul Ialoveni

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Ialoveni
Adresa : Str.Alexandrul cel Bun 33
Persoană de contact: Plugaru Aliona
Telefon: 026824235
E-mail:
Website: il.md

-          Șef, Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

Domeniu de activitate:

Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B40. Şef direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

-          Șef, Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

Data-limită de depunere a documentelor:

26.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Implimentare și dirijarea în raion a policticilor sociale promovate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Raional. 
 
Sarcinile de bază:
1.        Asigură activitatea unei direcții;
2.        Asigură activitatea Fondului Local de Susținere Socială a Populației;
3.        Controlul asupra executării bugetului Fondului Local de Susținere Socială a Populației;
4.      Asigurarea îndeplinirii a directivelor, ordinelor Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
5.        Monitorizarea evaluării performanțelor profesionale a funcționarilor publici.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Plugaru Aliona

Telefon:

026824235

E-mail:

aliona.plugaru84@gmail.com

Web site:

il.md

Raion, oraș:

Ialoveni, CHIŞINĂU

Adresa:

or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii specifice -
§  Studii superioare în domeniu;
§  3 ani de experiență profesională în domeniu;
§  cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
§  posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj.
 
Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, spirit de comunicare.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) formularul de participare;
b)) copiile diplomelor de studii;

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

-

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova;
- Codul Familiei al Republicii Moldova;
- Codul Muncii al Republicii Moldova;
- Codul Civil al Republicii Moldova;
- Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova;
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr.547-XV asistenţei sociale;
- Legea nr.827-XIV Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei;
- Legea nr. 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social;
- Legea nr.133-XVI din 13.06.2008, cu privire la ajutorul social;
- Legea nr.129 din 08.06.2012, privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale;
- Legea nr. 60-XIX din 30 martie 2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
- Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale;
- Legea 99 din 26.05.2010 privind regimul juridic al adopţiei;
- Legea 140 din. 14.06.2013, privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.