Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Rezerve Materiale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Str.Columna 118/1
Persoană de contact: Colomița Ecaterina
Telefon: 022-24-33-24
E-mail:
Website: http://www.rezerve.gov.md/

Specialist principal în cadrul Direcției economico-financiară

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal în cadrul Direcției economico-financiară

Data-limită de depunere a documentelor:

19.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei
         Asigurarea activităţii Direcţiei în vederea evidenţei şi finanţării cheltuielilor de întreţinere a Rezervelor Materiale de Stat şi participarea la întocmirea rapoartelor economico-financiare a Agenţiei.
      Sarcinile de bază
1.     Participă la procesul creării, acumulării şi păstrării bunurilor materiale a rezervelor materiale de stat.
2.     Participă la  efectuarea controalelor şi inventarierii, şi duce evidenţa rezervelor materiale de stat la punctele de păstrare ale Agenţiei şi generalizează dările de seamă a rezervelor materiale de stat de la întreprinderile subordonate.
3.     Duce evidenţa cheltuielilor de păstrare a rezervelor materiale de stat la punctele de păstrare şi efectuează finanţarea acestora în baza contractelor încheiate.
4.     Participă la întocmirea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea economică-financiară a Agenţiei.
5.     Participă la seminare, cursuri privind implimentarea reglementărilor aferente planificării evidenţei contabile.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Madan Victoria

Telefon:

022-24-34-31

E-mail:

victoria.madan@rezerve.gov.md

Web site:

http://www.rezerve.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna 118/1

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:
Cetăţean al Republicii Moldova;
Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse și a unei limbi de circulație internațională;
Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet);
Fără antecedente penale;
Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Experienţa profesională – experienţă minimă totală de cel puţin 1 an,
- cunoștințe în domeniul evidenței contabile, economiei și finanțe

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare, indicat în anexa nr. 1
- copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor  de perfecționare profesională și sau specializare
-

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 3400

Bibliografia concursului:

     -   Constituţia R.M.
-         Legea nr.l58-XVI  din  04.07.2008  cu privire  la funcţia publică  şi  statutul funcţionarului public;
-         Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-         Legea bugetară anuală;
-         Legea nr.48 din 22.03.2012 Cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
-         Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;          
-         Legea nr.181 din 25 iulie 2014 Cu privire la finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscal.
-         Legea privind achiziţiile publice nr 131 din 03.07.2015
-         Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia nr. 827 din 16.12.2009;
-         Hotărîrea Guvernului nr 331 din 28.05.2012 Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici.
-         Ordinul nr. 216 din 28.12.2015 Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.
-         Ordinul nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.