Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Centrul Naţional Anticorupţie

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : bd.Stefan cel Mare, 198
Persoană de contact: Natalia Anghel
Telefon: 022257329
E-mail:
Website: http://cna.md/

Ofiţer de urmărire penală din cadrul Direcţiei generale urmărire penală (funcţie publică cu statut special de execuţie)

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Organele centrale de specialitate ale AP şi alte AAC

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Ofiţer de urmărire penală din cadrul Direcţiei generale urmărire penală (funcţie publică cu statut special de execuţie)

Data-limită de depunere a documentelor:

01.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
 
    Scopul general al funcţiei are drept scop  protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni,  precum şi cercetarea infracţiunilor săvîrşite, astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.
 
Sarcinile de bază:
 
1. Efectuarea urmăririi penale;
2.  Dispunerea asupra acţiunilor sau măsurilor procesuale în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală şi Legii privind statutul ofiţerului de urmărire penală;
3.  Asigurarea păstrării secretului, datelor ce constituie taina urmăririi penale prin limitarea accesului persoanelor neautorizate la cauzele penale şi materialele din gestiune;
4. Asigurarea legalităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a disciplinei executorii şi de serviciu;
5. Ţinerea la evidenţă a materialelor, cauzelor penale aflate în gestiune, mişcarea lor fiind reflectată în registrele respective, precum şi evidenţa obiectelor de preţ, alte bunuri, recunoscute şi anexate la cauzele penale în calitate de corpuri delicte; 
6. Efectuarea acţiunilor în vederea reparării prejudiciilor cauzate statului prin infracţiuni.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Natalia Anghel

Telefon:

022257329; 022257303

E-mail:

concurs@cna.md

Web site:

http://cna.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Documentele se depun de către aplicanţi personal pe adresa:
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 198, Sala de audienţă,
Telefoane de contact: 022-257-329; 022-257-303; 022-257-297  - Direcţia resurse umane.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;

Studii:
- Superioare de licenţă în domeniul juridic;
 
Experienţă profesională:  în domeniul juridic constituie un avantaj
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi străine;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, capacităţi înalte de expunere în scris a gândului, abilităţi de comunicare, planificare, organizare, luare a deciziilor, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică pe adresa: http://cna.md/public/files/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf;
- copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere;
-1 foto 3 x 4.

* Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
- Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298-XIII din 24.07.1997.
- Convenţia ONU împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007;
- Convenţia penală privind corupţia, ratificată prin Legea nr.428-XVdin 30.10.2003;
- Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
- Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017;
- Legea Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2012;
- Legea Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003;
- Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală nr.333-XVI din 10.11.2006;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
- Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Hotărârea Guvernului nr.664 din 30.08.2013, cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie.