Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Piata Marii Adunari Nationale,1
Persoană de contact: Melenciuc Raisa
Telefon: 0 22 233 320
E-mail:
Website: http://www.edu.gov.md/

Consultant principal,  Direcția sport (concurs prelungit)

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal,  Direcția sport (concurs prelungit)

Data-limită de depunere a documentelor:

26.01.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general: Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în domeniul sportului.

Sarcinile de bază ale funcției:

1. Elaborarea actelor normative, legislative, documentelor de politici în domeniul sportului;
2. Asigurarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative în domeniul sportului sau conexe acestui domeniu;
3. Elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniul sportului;
4. Asigurarea procesului de coordonare şi monitorizare a activității instituţiilor sportive;
5. Asigurarea asistenței informaționale și de consultanță structurilor sportului din Republica Moldova

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Melenciuc Raisa

Telefon:

0 22 233 320

E-mail:

melenciucraisa@gmail.com

Web site:

http://www.edu.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD - 2033
mun. Chișinău
Piața Marii Adunări Naționale, 1
et. 4, bir.442

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare și/sau masterat în domeniul științelor educației (educația fizică), administrație publică.
Experiență profesională: 2 ani în domeniu.
Cunoștințe:
- cunoașterea legislației în domeniul sportului;
- cunoașterea politicilor și procedurilor în relațiile cu publicul,  precum și a practicilor pozitive în domeniu;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
- abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs)  http://lex.justice.md/md/331023/
2. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000 lei

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public
·         Codul muncii al Republicii Moldova
·         Legea  nr. 158 din 04.07.2008  Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 230-232;
·         Legea nr. 16 din 15.02.2008  Cu privire la conflictul de interese, Monitorul Oficial nr.  94-96, art. 351 din 30.05.2008;
·          Legea nr. 25  din 22.02 2008 privind Codul de conduită al funcționarului public, Monitorul Oficial nr 74-75  art. 243 din 11.04.2008;
·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare, Monitorul Oficial nr. 6-7;
-         Hotărârea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, Monitorul Oficial nr. 66-69; 
-         Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008  Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 55-56;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
·         Codul educației nr. 152 din 17.07.2017, Monitorul Oficial nr. 319-324;
·         Legea nr. 330-XIV din 25.03.1999 ,,Cu privire la cultura fizică şi sport”;
·         Hotărârea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 “Cu privire la aprobarea normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă”, cu modificările şi completările ulterioare;
·       Hotărârea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 “Cu privire la Regulamentul şcolilor sportive”;
·       Hotărâre  nr. 356 din  26.03.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale