Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

Specialist principal, Direcţia Economie şi
atragerea investiţiilor

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Direcţia Economie şi
atragerea investiţiilor

Data-limită de depunere a documentelor:

06.04.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Participarea la elaborarea, coordonarea şi implementarea strategiei de dezvoltare social-economică a raionului,  programelor teritoriale, direcţiilor prioritare şi de perspectivă ale dezvoltării economice a raionului, proiectelor învestiţionale  la nivel raional şi de localităţi.
2.Dezvoltarea climatului investiţional în raion.
3.Elaborarea şi coordonarea parteneriatelor cu APL uri, ONG-uri din ţară şi de peste hotare în vederea dezvoltării durabile a raionului  prin atragerea  investiţiilor.
4.Intensificarea cooperării în cadrul euroregiunilor şi altor organizaţii internaţionale din care raionul face parte.
5.Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice specialiştilor APL de nivelul I şi II, membrilor ONG-urilor în vederea aplicării proiectelor investiţinale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 220 58

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:  Superioare. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -   formularul de participare; 
-  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de             perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;             
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
- Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictual de interese;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr.438 din 18 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
Acte normative în domeniul de specialitate
-         Strategia Naţională de Dezvoltare Moldova 2020;
-         Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
-         Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul  interior;
-         Legea nr.182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale.