Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist Secție recrutare – încorporare Centrul Militar Teritorial Cahul

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist Secție recrutare – încorporare Centrul Militar Teritorial Cahul

Data-limită de depunere a documentelor:

20.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea cerințelor legislației în vigoare cu privire la evidența și completarea resurselor umane necesare centrului militar.
Organizarea evidenței nominale și statistice a tinerilor la trecerea în evidența militară și a recruților aflați la evidență în centrul militar.
 b)  Sarcinile de bază:
1.  Asigurarea desfășurării procesului de administrare, repartizare, evidență și documentare a resurselor de încorporare aflate în evidență;
         2.  Organizarea și desfășurarea activităților privind completarea  Forțelor Armate cu resurse umane, precum și a unităților sau subunităților militare în caz de calamități naturale, avarii tehnogene și catastrofe;
         3.  Planificarea şi organizarea lucrului cu recruții;
         4.  Exercitarea controlului privind îndeplinirea de către instituțiile publice și agenții economici a prevederilor legislației din domeniul  administrativ-militar;
         5.  Organizarea, monitorizarea și coordonarea activităților în vederea asigurării drepturilor și garanțiilor sociale ale familiilor militarilor;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Iuri Ghimbatîi

Telefon:

0299-2-23-23; 0299-2-09-76

E-mail:

cmt.cahul@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Cahul, CAHUL

Adresa:

or. Cahul, str. Tineretului 15/G

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licenţă în domeniul administraţie publică sau similare acestora, cursuri de perfecţionare.
 
Experienţă profesională: Vechimea în muncă în serviciu public - preferabil 1 an.
 
Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea  legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu oamenii, cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, cunoaşterea sistemului organizatoric şi funcţional al Centrului militar şi a tehnicilor specifice de lucru, operativitate în luarea celor mai bune decizii, competenţă profesională.
 
Atitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie; disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, diplomaţie; comportament echilibrat, adaptabilitate bună; interes profesional şi atitudine de cooperare; flexibilitate în gândire, temperament corespunzător, inteligenţă, trăsături pozitive de caracter, obiectivitate, spirit critic.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2400 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
1. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
2. Legea nr. 156–XVI din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil.
3 . Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
4.  Legea nr. 133 din 17  iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
5.  Legea nr.436-XVI din26.12.2006 cu privire la administrația publică locală.
6.  Hotărârea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 cu privire laaprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus.
7.  Hotărârea Guvernului nr.77 din 23.01. 2001 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea  administrativă și efectivul limită al organelor administrativ – militare.
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
 1. Legea nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională;
 2. Legea nr. 245 din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat;
 3. Hotărârii Guvernului nr. 94 din 1 februarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective;
 4. Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 5. Legea nr.1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate;
 6. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 31 ianuarie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare;
 7. Hotărârii Guvernului nr. 864 din 17. 08. 2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus.