Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Achiziții Publice

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Șoseaua Hîncești 53, MD-2028
Persoană de contact: Mariana Ciobanu-Lungu
Telefon: 022/244280
E-mail:
Website: www.tender.gov.md

Șef adjunct Direcția achiziții electronice și statistică (perioadă determinată)

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B30. Şef adjunct direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef adjunct Direcția achiziții electronice și statistică (perioadă determinată)

Data-limită de depunere a documentelor:

27.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:
1.     
Asigurarea, în limita competenţei, a bunei funcţionări a Direcţiei achiziţii electronice şi statistică.
2.     Asigurarea, în limita competenţei, a implementării documentelor de politici şi actelor normative ce vizează automatizarea procesului de achiziţii publice şi aplicarea achiziţiilor publice electronice precum și elaborarea de propuneri în domeniul vizat.
3.     Asigurarea implementării, administrării și modernizării Sistemului automatizat de achiziții electronice, în limita competenţei.
4.     Asigurarea administrării paginii web „Achiziţiile publice ale Republicii Moldova”, în limita competenţei.
5.     Identificarea deficiențelor procesului de achiziții electronice și înaintarea propunerilor pentru eficientizarea acestuia.
6.     Acordarea ajutorului metodologic şi asistenţei autorităţilor contractante şi operatorilor economici și angajaților Agenției în problemele achiziţiilor publice electronice.
7.     
Asigurarea monitorizării activității serviciilor IT externalizate, în limita competenței.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Mariana Ciobanu-Lungu

Telefon:

022/234280

E-mail:

resurse.umane@tender.gov.md

Web site:

www.tender.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

or. Chișinău, șos. Hîncești 53, et. 2

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

·  Studii superioare finisate în domeniul tehnologiilor informaționale, statistică sau economie;
·  3 ani de experiență profesională în domeniu;
·  Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2);
·  Abilităţi medii/avansate de utilizare a computerului;
·  Abilități de comunicare și lucru în echipă;

 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Alte documente necesare: 
- formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info. 
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal la adresa șos. Hîncești 53, et. 2;
Prin e-mail: resurse.umane@tender.gov.md
 

Notă: Adăugător la salariul de funcție va fi achitat și un spor lunar pentru stimulare în muncă în proporție de minim 100%.(minim 8800)

Salariu de funcţie:

4400

Bibliografia concursului:

  1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, precum și efectivul -limită al Agenției Achiziții Publice;
  3. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  4. Hotărîrea Guvernului nr. 667, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
  5. Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice.
  6. Hotărîrea Guvernului nr. 665, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
  7. Hotărîrea Guvernului nr. 668, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;
  8. Hotărîrea Guvernului nr. 355 din 08.05.2009 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (Monitorul oficial nr. 92-93/407 din 15.05.2009);
  9. Hotărîrea Guvernului nr.669, 27 mai 2016 privind achizițiile publice de lucrări.