Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist superior secţie administrativ-militară (l.d.p.Făleşti)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior secţie administrativ-militară (l.d.p.Făleşti)

Data-limită de depunere a documentelor:

19.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
  Organizarea activităţilor în domeniul recrutării - încorporării tinerilor şi asigurării cu pensii a rezerviştilor;
         Asigurarea planificării bugetare şi bunei gestionări a patrimoniului instituţiei.
b) sarcinile de bază:
         1. Implementarea actelor legislative şi normative în domeniul recrutării – încorporării cetăţenilor;
         2. Asigurarea planificării bugetare, aprecierii corecte a necesarului de mijloace băneşti pentru necesităţile activităţii eficiente a secţiei administrativ-militare;
         3. Asigurarea implementării şi respectării prevederilor legislaţiei în domeniul asigurării cu pensii, perfectarea setului de documente necesar militarilor trecuţi în rezervă la stabilirea pensiei;
         4. Asigurarea respectării termenilor legal stabiliţi pentru perfectarea setului de documente necesar pentru stabilirea compensaţiilor, indemnizaţiilor familiilor pensionarilor Forţelor Armate;
         5. Organizarea bunei gestionări a patrimoniului instituţiei, analizarea, urmărirea îndeplinirii contractelor încheiate cu agenţi economici, privind serviciile şi mărfurile prezentate pentru achiziţionare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pîrliţanu Tatiana

Telefon:

0231-251-30

E-mail:

cmt.balti@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Făleşti, FĂLEȘTI

Adresa:

mun. Bălţi, str. Păcii 87

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licenţă sau echivalente, cursuri de perfecţionare.
 Experienţă profesională: Vechimea în muncă în serviciu public - preferabil 1 an.
Cunoştinţe:
-         Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-         Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.   
 
Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a achipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare  eficientă.
 
Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, comportament echilibrat, adaptabilitate bună, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -         formularul de participare;
-         copia documentului de evidenţă militară, după caz;
-         copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-         cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600 lei

Bibliografia concursului:

●      Constituţia Republicii Moldova
●      Acte normative în domeniul serviciului public:
1.     Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
2.     Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
3.     Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
4.     Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
5.     Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 
●      Acte normative în domeniul de specialitate:
1.     Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
2.     Hotărîrea Guvernului nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară al organelor administrativ-militare;
3.     Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus;
4.     Hotărîrea Guvernului nr.631 din 23.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară.