Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mec.gov.md/

Direcţia politici  în domeniul energetic Funcţia publică - consultant principal

 Se modifică data limită de depunere a documentelor de participare la concurs - 28 martie  2018, orele 16.00 

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Direcţia politici  în domeniul energetic Funcţia publică - consultant principal

 Se modifică data limită de depunere a documentelor de participare la concurs - 28 martie  2018, orele 16.00 

Data-limită de depunere a documentelor:

04.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
              Dezvoltarea piețelor interne de resurse energetice și integrarea  în piețele competitive regionale și internaționale, după caz, prin analiza continuă a situației și a problemelor din domeniul energetic; asigurarea securității energetice a țării, securității și fiabilității în alimentația cu energie și resurse energetice.
 
Sarcini de bază:
●      Participarea la elaborarea cadrului legislativ și normativ  aferent piețelor de energie și resurse energetice;
●      Participarea în procesul de dezvoltare a sistemelor energetice în vederea asigurării securității și fiabilității în alimentarea cu energie  și resurse energetice;
●      Examinarea petițiilor în domeniu energetic și elaborarea de răspunsuri la acestea;
●      Elaborarea rapoartelor și notelor informative la subiecte aferente domeniului energetic.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Cociu Angela, telefon – 022 250-693, e-mail- angela.cociu@mei.gov.md
Aliona Dobrota, telefon – 022-250-680, e-mailaliona.dobrota@mei.gov.md
 

Telefon:

250-693 250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală a MEI – mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1
MD 2033

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

●      Studii superioare tehnice, de licenţă sau echivalente, în domeniul energetic, economice sau juridice;
●      Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
●      Experienţă profesională  2 ani în domeniul aferent funcției;
Cunoştinţe:
●      cadrul juridico-normativ ce determină activitatea MEI;
●      legislaţia naţională şi internaţională din domeniul aferent funcției;
●      tendinţele şi perspectivele de dezvoltare a domeniului energetic;
●      cunoaşterea unei limbii de circulație internațională ( nivel B1);
●      abilităţi  de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet.
Abilităţi:
- de  lucru cu documentele, analiză și sinteză,  elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare a problemelor, comunicare eficientă. datelor şi informaţiei referitoare la securitatea cibernetică, de generalizare și integrare a acestora în rapoarte privind securitatea cibernetică;
Atitudini/comportamente:  spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la  efort și stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  ●      formularul de participare;
●     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
●     cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;
●      CV-ul candidatului;
●      Copia certificatului de confirmare a nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000.00 lei

Bibliografia concursului:

●      Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Legea nr.48 din 22 martie 2012  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Legea nr. 595 din 24 septembrie 1999 cu privire la tratatele internaționale ale RM
Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”
 
●      Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”
Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”
Hotărîrea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii;
●      Acte normative în domeniul de specialitate:
Legea nr. 160 din 12.07.2007 energiei regenerabile //Monitorul Oficial Nr. 127-130/550, 17.08.2007
Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
//Monitorul Oficial 69-77/117, 25.03.2016
Legea nr.142 din 02.07.2010  cu privire la eficiența energetică //Monitorul Oficial Nr. 155-158/545, 03.09.2010
Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic //Monitorul Oficial Nr. 99-102/249, 25.04.2014
Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor //Monitorul Oficial 297-309/609, 10.10.2014
Legea nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic //Monitorul Oficial Nr. 310-312/616, 10.10.2014
Legea nr.92 din 14.05.2015 pentru ratificarea Acordului de contribuţie dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind participarea Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu //Monitorul Oficial 144-149/278, 12.06.2015
Legea nr. 461 din 30.07.2001 privind piaţa produselor petroliere //Monitorul Oficial 107/821, 04.09.2001
Legea nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală //Monitorul Oficial 14-17/49, 07.02.2003
Legea nr. 174 din din  21.09.2017 cu privire la energetică //Monitorul Oficial Nr. 364-370, 20.10.2017
Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice //Monitorul Oficial 8-10/6, 22.01.2010
Legea nr. 107 din 27.05.2016  cu privire la energia electrică //Monitorul Oficial 193-203/413, 08.07.2016
Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale //Monitorul Oficial 193-203/415, 08.07.2016
Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării //Monitorul Oficial 178-184/415, 11.07.2014
Hotărârea Guvernului Nr. 1070 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid //Monitorul Oficial Nr. 315-319, 31.12.2013
 Hotărârea Guvernului nr. 1073 din 27.12.2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020
//Monitorul Oficial Nr. 4-8/1, 10.01.2014
Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020 //Monitorul Oficial Nr. 197-202/914, 18.11.2011
 Hotărârea Guvernului nr. 409 din 16.06.2015 Hotărîre cu privire la foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 //Monitorul Oficial 177-184/472, 10.07.2015
Hotărârea Guvernului Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030