Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mec.gov.md/

Serviciul informare și comunicare cu mass-media
 Consultant principal  

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Relaţii cu mass-media

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Serviciul informare și comunicare cu mass-media
 Consultant principal  

Data-limită de depunere a documentelor:

22.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Asigurarea comunicării eficientă a Ministerului Economiei și Infrastructurii cu reprezentanții societății civile  şi cu  mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete  a societății.
 
Sarcini de bază:
●      Participarea la evenimentele sectoriale ale instituției și întocmirea comunicatelor informative;
●      Asigurarea răspunsurilor la solicitările de acces de informație parvenite in cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii;
●      Monitorizarea impactului acțiunilor de comunicare a instituției și subdiviziunilor.
●      Actualizarea paginii web a autorității privind activitatea conducerii și instituției, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, Aliona Dobrota

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1
MD 2033

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Condiţii de bază:

●      Studii superioare specializare în jurnalistică, relaţii publice, comunicare, filologie;
●      Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
●      Experienţă profesională nu mai puţin de 2 ani în domeniu;
 
 Cunoştinţe:
●      Legislația privind accesul la informație, transparenței în procesul decizional, Legea presei, Codul Audiovizualului;
●      cunoaşterea unei limbi de circulație internațională  ( nivel B1);
●      abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.
 
 Abilităţi: -  organizare, coordonare, lucru cu informația, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou;
Atitudini/comportamente:, responsabilitate, colegialitate, receptivitate față de  idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință  spre dezvoltare profesională continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
●      formularul de participare;
●      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
●      cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
●      CV-ul candidatului;
●      Copia certificatului de confirmare a nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000.00 lei

Bibliografia concursului:

●      Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Legea nr.48 din 22 martie 2012  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”
●      Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”
Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”
Hotărîrea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii;
●      Acte normative în domeniul de specialitate
 
 Legea presei nr.243-XIII din 26.10.1994;
 Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional
Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale.