Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Persoană de contact: Aramă Cristina
Telefon: 250-474
E-mail:
Website: http://cancelaria.gov.md/

Consultant principal în Direcția comunicare şi protocol (temporar vacant)

Domeniu de activitate:

Relaţii cu mass-media

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal în Direcția comunicare şi protocol (temporar vacant)

Data-limită de depunere a documentelor:

26.02.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Realizarea activităţilor de comunicare şi asigurare a diseminării informaţiei cu privire la activitatea Guvernului 
Sarcinile de bază:
-Elaborarea comunicatelor de presă aferente evenimentelor publice cu participarea prim-ministrului şi cele organizate de Cancelaria de Stat şi diseminarea lor
- Efectuarea lucrărilor de înregistrare, prelucrare şi diseminare a informaţiei foto de la evenimentele publice cu participarea conducerii Guvernului.
-Actualizarea informaţiei pe pagina oficială a Guvernului şi pe reţelele de socializare;
-Asigurarea legăturii cu reprezentanţii mass-media.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aramă Cristina

Telefon:

250-474

E-mail:

cristina.arama@gov.md

Web site:

http://cancelaria.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 507

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază
-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
-Nedestituirea în ultimii 3 ani dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
-Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
-Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice
Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea setărilor camerei foto. Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel B1. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Adobe Photoshop.
Abilităţi: manevrarea echipamentelor electronice (camera foto), de elaborare şi redactare a informaţiei foto, planificare, organizare, luare a deciziilor, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: creativitate, disponibilitatea pentru program de lucru flexibil (weekend-uri şi de sărbători), spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
- formularul de participare [1];
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă 
[2];
-cazier judiciar  
[3]
-documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
- acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
[4]
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații suplimentare
[2]Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3]Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
[4] Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante poate fi găsit la compartimentul Informaţii suplimentare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

Minim 5100