Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția pentru Protecția Consumatorilor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : Chisinau, str. Vasile Alecsandri 78
Persoană de contact: Corina Surdu
Telefon: 022-501-912
E-mail:
Website: www.consumator.gov.md

Specialist principal al Serviciului tehnologia informației și comunicații

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal al Serviciului tehnologia informației și comunicații

Data-limită de depunere a documentelor:

26.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Implementarea activităţilor ce ţin de aplicarea eficientă  a TI, participarea în reingineria modului de activitate pentru a susţine iniţiativele de reinginerie a proceselor interne şi creşterea performanţei autorităţii;.
Sarcinile de bază:
- Înaintarea propunerilor de proiecte în domeniul TI și coordonarea lor cu subdiviziunile structurale;
- Participarea la activităţile ce ţin de dezvoltarea sistemelor informatice ale Agenției;
- Asigurarea funcționalității echipamentelor și rețelei tehnologiei informaționale interne;
- Întreținerea sistemului TI al Agenției și înaintarea propunerilor de modernizare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Tatiana Madan

Telefon:

022-501-912

E-mail:

tatiana.madan@apc.gov.md

Web site:

www.consumator.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir.536.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaționale,
Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.
Cunoștințe:
- În domeniul gestionării și întreținerii tehnologiilor informaționale;
- Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, Internet.
Abilităţi: planificare, consultare, analiză şi sinteză, raportare, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care  a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800 lei

Bibliografia concursului:

Bibliografia generală a concursului :
- Constituţia Republicii Moldova;
- Codul Civil al Republicii Moldova;
- Codul de procedură civilă, nr.225 din 30.05.2003;
- Codul contravențional nr.218 din 24.10.2008;
- Codul de executare a Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004;
 
Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior
- Legea nr. 7 din privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare
- Legea nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor
- Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public ;
- Legea nr. 133 din 1 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
- Legea Metrologiei nr.19 din 04 martie 2016;
- Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
- Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
- Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
- Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcționarilor publici;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.

Acte normative în domeniul de specialitate pentru funcția de
Specialisi principal al Serviciului tehnologia informației și comunicații:
- Legea nr.105 -XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;
- HG nr1089 din 18.12.2017 cu  privire la organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței;
- Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.