Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

Auditor intern,  aparatul președintelui

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C57. Auditor intern

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Auditor intern,  aparatul președintelui

Data-limită de depunere a documentelor:

06.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, evaluînd, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor, de control şi de administrare a autorităţii, oferind propuneri de consolidare a eficacităţii lor.
 
Sarcinile de bază:
1. Pregătirea documentelor necesare pentru efectuarea auditului.
2. Elaborarea și înaintarea spre aprobare conducătorului a cartei de audit intern.
3. Elaborarea și monitorizarea implementării planului strategic şi planului anual a activităţii de audit intern.
4. Acordarea asistenței și asigurarea eficacității sistemului de management financiar şi control.
5. Efectuarea auditului intern în direcţiile, secţiile subordonate autorităţii publice.
6.Monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 220 58

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

www.raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

bd. Şt. cel Mare, nr. 12

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:Superioare, în domeniul economie, finanţe, drept, contabiltate şi audit. 
 
Experienţă profesională: în domeniul contabilității, auditului, preferabil în serviciul public.  

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -   formularul de participare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
 
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
- Legea nr. 229 din  23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
- Hotărîrea Guvernului nr.124 din  02.02.2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a  controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia;
- Ordinul Ministrului Finanţelor nr.113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public.