Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Persoană de contact: Aramă Cristina
Telefon: 250-474
E-mail:
Website: http://cancelaria.gov.md/

Șef adjunct al Direcției comunicare și protocol

Domeniu de activitate:

Relaţii cu mass-media

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B20. Şef adjunct direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef adjunct al Direcției comunicare și protocol

Data-limită de depunere a documentelor:

05.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la asigurarea informării continue a societății privind activitatea Guvernului, a Prim-ministrului și a Cancelariei de Stat. Promovarea inițiativelor și politicilor Guvernului și ale Cancelariei de Stat, lansate în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului și cu alte documente strategice naționale.

Sarcinile de bază:
-Coordonarea diseminării publice a informației, organizării evenimentelor publice, conferințelor de presă, interviurilor și declarațiilor de presă cu participarea conducerii Guvernului;
-Participarea la elaborarea strategiilor, planurilor de comunicare, comunicatelor de presă și punctelor de reper;
-Participarea la coordonarea activității Consiliului comunicatorilor Guvernului;
-Coordonarea procesului de acreditare a reprezentanților mass-media la Guvern;
-Elaborarea și promovarea actelor normative și documentelor ce vizează activitatea Direcției;
-Coordonarea și monitorizarea realizării altor sarcini în conformitate cu Regulamentul subdivizunii.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aramă Cristina

Telefon:

250-474

E-mail:

cristina.arama@gov.md

Web site:

http://cancelaria.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 507

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază
-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
-Nedestituirea în ultimii 3 ani dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
-Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
-Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice :
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul comunicării. Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.
Experienţă profesională: minimum 4 ani de experienţă profesională în domeniul mass-media/comunicare.
Cunoştinţe: în științele comunicării, lingvistice, în domeniul operării cu informația primită în scopul reflectării în mass-media; limba de stat şi rusă la nivel avansat (scris/citit/vorbit), limbi de circulație internațională la nivel B2; de operare la calculator (Word, Excel, Acces, PowerPoint, Internet Content Manager, baze de date).
Abilităţi: abilităţi de a organiza, coordona, controla și motiva activitatea subdiviziunii; de a lucra cu informația, de a comunica eficient, de a aplana situațiile de conflict, de a utliza mijloacele tehnice de birou.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, receptivitate la idei noi, generare de idei și propuneri, loialitate, rezistență la stres și efort, tendință de dezvoltare profesională.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
- formularul de participare [1];
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă 
[2];
-cazier judiciar  
[3]
-documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
- acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
[4]
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații suplimentare
[2]Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3]Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
[4] Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante poate fi găsit la compartimentul Informaţii suplimentare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

Minim 5700