Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. Vasile Alecsandri, 1
Persoană de contact: Victoria Olaru
Telefon: 022-26-88-02
E-mail:
Website: www.msmps.gov.md

Consultant principal, Direcția politici de asigurări sociale și medicale

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal, Direcția politici de asigurări sociale și medicale

Data-limită de depunere a documentelor:

05.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției: elaborarea și promovarea cadrului noprmativ în domeniul asigurărilor medicale, precum și prezentarea propunerilor de perfecționare a legislației în vigoare în domeniul dat.
 
Sarcinile de bază:
– Avizarea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniul asigurărilor medicale;
– Asigurarea, consultarea și implicarea societății civile, partenerilor de dezvoltare, partenerilor sociali (sindicatele, patronatele) în dezvoltarea cadrului normativ în domeniul asigurărilor medicale;
– Studierea practicilor internaționale în domeniu în scopul perfecționării cadrului normativ în domeniu și ajustării acestuia la standardele internaționale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Victoria Olaru

Telefon:

022-26-88-02

E-mail:

victoria.olaru@msmps.gov.md

Web site:

www.msmps.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. V. Alecsandri nr. 2

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințele specifice:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul economie.
Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniul, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000

Bibliografia concursului:

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  nr. 25-XVI din 22.02.2008;
Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995;
Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medical nr.1585 din 27.02.1998;
Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical nr.1593 din 26.12.2002;
Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale ;
Hotărîrea Guvernului nr.594 din 14.05.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală.