Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. Vasile Alecsandri, 1
Persoană de contact: Victoria Olaru
Telefon: 022-26-88-02
E-mail:
Website: www.msmps.gov.md

Consultant principal, Secția financiar administrativă

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal, Secția financiar administrativă

Data-limită de depunere a documentelor:

05.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției: organizarea şi coordonarea procesului de elaborare şi implementarea actelor normative în domeniul evidenţei contabile.
 
Sarcinile de bază:
-Participarea la elaborarea și avizarea actelor normative conform domeniilor de competență ;
Elaborarea bugetului ministerului și prezentarea calculelor pe tipurile de cheltuieli componente ale bugetului de stat ;
-Acordarea suportuluii metodologic instituțiilor/autorităților publice de pe lîngă și din subordinea ministerului , privind evidența contabilă, raportarea financiară și aplicarea planului de conturi ;
-Ținerea evidenței contabile privind excutarea bugetului ;
- Recepționarea, analizarea și generalizarea rapoartelor financiare ale instituțiilor financiare/autorităților publice de pe lîngă și din subordinea Ministerului.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Victoria Olaru

Telefon:

022-26-88-02

E-mail:

victoria.olaru@msmps.gov.md

Web site:

www.msmps.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. V. Alecsandri nr. 2

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:
  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu economie.
  • cursuri de perfecţionare prefesională în evidenţa contabilă.
Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000

Bibliografia concursului:

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 355 din 23.12.2005;
Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012;
Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.