Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul Fiscal de Stat

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Constantin Tănase nr. 9
Persoană de contact: Maria Babără
Telefon: 022823407, 022 82 32 56
E-mail:
Website: www.sfs.md

Inspector - Direcţia control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău);
 

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Organele centrale de specialitate ale AP şi alte AAC

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector - Direcţia control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău);
 

Data-limită de depunere a documentelor:

07.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) Scopul general al funcţiei: Efectuarea controalelor fiscale de toate tipurile, conform prevederilor Codului fiscal al RM, în vederea aplicării corecte a legislaţiei de către contribuabili, neadmiterea fraudelor fiscale, precum şi realizarea sarcinilor de bază privind educarea contribuabililor şi acumularea surselor de venituri ale bugetului public naţional.
b) Sarcinile de bază:
1.Efectuarea controalelor fiscale de complexitate medie;
2. Întocmirea actului pe marginea controlului efectuat;
3. Perfectarea proiectelor deciziilor şi altor materiale aferente asupra cazului de încălcare fiscală;
4. Asigurarea încasării la buget a sumelor calculate în cadrul controlului;
5. Monitorizarea activităţii agenţilor economici în cadrul posturilor fiscal.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Persoane  responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:
Specialiști principali al Direcţiei management resurse umane a SFS
tel. 022 82-34-07, 022 82-33-00, e-mail: cadre@sfs.md.
 
Persoana  responsabilă de primirea documentelor:
Ina Dascaliuc, şef al Direcţiei management resurse umane.
 
 

Telefon:

022823407, 022 82 32 56

E-mail:

cadre@sfs.md

Web site:

www.sfs.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

Locul depunerii documentelor: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9, biroul nr. 356.
 

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

a) Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar, drept;
                 Cursuri echivalente în domeniu.
b)Experienţă profesională: Preferabil experienţă în domeniul economico-financiar.
c)Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul economic, contabil şi fiscal;
- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor fiscale naţionale, precum şi a practicilor internaţionale în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (preferabil);
- Cunoştințe de utilizare a computerului:Word, Excel, Internet,etc.
d)Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, sensibilitate psihologică, comunicare eficientă.
e)Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
- Activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață;
- Disponibilitate de lucru în program prelungit;
- Deplasări de serviciu  în ţară  şi peste hotare.
 
Motivare-Remunerare:
 
 1. Grila de salarizare pentru funcţia publică, conform anexelor  nr.1 şi  nr.2, art.(5) al Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare  a funcţionarilor publici  şi  anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012, privind salarizarea funcționarilor publici;
 2. Sporul lunar pentru eficienţă în activitatea desfăşurată, în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariul mediu pe economie realizat în anul precedent;
 3. Alte plăți de stimulare.
 4. Premiul anual.
 
Promovarea: Creşterea profesională în dependenţă de evaluarea performanţelor la finele fiecărui an, la care se ia în consideraţie erudiţia, profesionalismul, autoinstruirea, perfecţionarea şi cerinţele fişei postului pentru funcția publică vacantă.
 
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare, indicat în anexă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
 • copia carnetului/carnetelor  de muncă;
 • copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
 • copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
 • cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email cadre@sfs.md  sau personal.

Salariu de funcţie:

4000 lei

Bibliografia concursului:

-     Constituţia Republicii Moldova;
 
 •  Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Codul fiscal şi Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal;
 • Legea nr.113 din 27.04.2007 contabilității.