Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul președintelui raionului Căușeni

Raion : CĂUȘENI
Oraș : Căușeni
Adresa : Căușeni
Persoană de contact: Gluh Ludmila
Telefon: 0 243 2 23 48
E-mail:
Website: causeni.md

specialist principal, Secția administrație publică locală din cadrul Aparatului președintelui raionului Căușeni

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist principal, Secția administrație publică locală din cadrul Aparatului președintelui raionului Căușeni

Data-limită de depunere a documentelor:

20.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:  coordonarea și asigurarea ajutorului metodologic primăriilor din raion în probleme de administrație publică; asigurarea pregătirii materialelor pentru ședințele Consiliului raional.
   III. Sarcinile de bază:
-          asigurarea bunei desfășurări a ședințelor Consiliului raional;
-          elaborarea măsurilor tehnic-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor, referendumurilor, seminarelor, conferințelor, consfătuirilor în diverse probleme de competența administrației publice locale;
-          asigurarea controlului asupra soluționării problemelor expuse în cadrul zilelor de lucru a președintelui raionului în teritoriu;
-          acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor și comisiilor Consiliului raional, primarilor și secretarilor consiliilor locale;
-          asigurarea bunei desfășurări a ședințelor de lucru de pe lângă președintele raionului

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Gluh Ludmila

Telefon:

0 243 2 23 48

E-mail:

conscauseni@mail.ru

Web site:

causeni.md

Raion, oraș:

Căușeni, CĂUȘENI

Adresa:

Consiliul raional Căușeni
bd.M.Eminescu,31
or.Căușeni

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: studii superioare licentiate sau echivalente preferabil în domeniul administraţiei publice, dreptului.
Experiență profesională: un an experiență profesională în administrația publică; abilități de utilizare a computerului.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;
Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)  Formularul de participare.
b)      Copia buletinului de identitate.
c)      Copia actelor  de studii.
d)     Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.
e)      Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.
f)       Declarație pe propria răspundere privind depunerea  Cazierului judiciar, conform cerințelor.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal.

Bibliografia concursului:

IX. Bibliografia concursului:
 
Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciul public
-          Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
-          Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
-          Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
-          Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
-          Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici;
-          Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
-          Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
-          Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
-          Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
·         Acte normative în domeniul de specialitate
- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
      - Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale    nr. 317-XV din 18 iulie 2003;
    - Instrucţiuniea privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice,  organizaţiilor legal constituite, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995;
   - Ghidul alesului local, ediție revăzută și completată, anul 2015, Chișinău;
- Regulamentul-cadru cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice centrale şi locale şi în instituţiile din subordinea acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 721 din 23.07.2007.