Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Mitropolit Varlaam 90
Persoană de contact: Tatiana Balan
Telefon: 022 22-00-24
E-mail:
Website:

·       Specialist principal, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Centru (perioadă determinată);
·        Specialist principal, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Rîșcani;
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Botanica    (perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Buiucani (3 unități – 1 perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Centru (perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Rîșcani (perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Ciocana; 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

·       Specialist principal, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Centru (perioadă determinată);
·        Specialist principal, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Rîșcani;
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Botanica    (perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Buiucani (3 unități – 1 perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Centru (perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Rîșcani (perioadă determinată);
·        Specialist superior, secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Ciocana; 

Data-limită de depunere a documentelor:

12.03.2018

Unități disponibile:

9

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Specialist principal, secția pentru ocuparea forței de muncă  sectorul Centru
(perioadă determinată), secția pentru ocuparea forței de muncă sectorul Rîșcani;
Cerințe:
Scopul general al funcţiei:
         Contribuie la implementarea strategiilor și politicilor în domeniul ocupării forței de muncă adresate angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
         Contribuie la asigurarea cu forță de muncă a angajatorilor din teritoriu și plasarea în cîmpul muncii a șomerilor. Contribuie la îndeplinirea Planului anual de acțiuni privind promovarea politicilor pe piața forței de muncă.
      Sarcini de bază:
1.      Colaborează cu angajatorii în vederea identificării locurilor de muncă libere, utilizând canalele de comunicare care se impun: vizite la sediul angajatorilor, telefon, fax, e-mail etc.
2.      Menține relații cu angajatorii din municipiul Chișinău, inclusiv repartizați pe ramuri, formează și administrează baza de date a angajatorilor și locurilor de muncă vacante;
3.      Informează/clarifică online/telefonic/direct sau tet-a-tet privind prevederile legislației privind ocuparea forței de muncă;
4.      Contribuie la organizarea și desfășurarea mini-prezentărilor la sediul companiilor/organizațiilor privind serviciile oferite de Agenție;
5.      Chestionează agenții economici pentru efectuarea prognozei pieței muncii.

 Specialist superior, secţia pentru ocuparea forţei de muncă sectorul Botanica, SOFM Buiucani, SOFM Centru, SOFM Ciocana, SOFM Rîșcani 
(7 unități - 4 temporare)
Cerinţe:
Scopul general al funcţiei:
Prestarea serviciior de ocupare, realizarea programelor în domeniul ocupării forței de muncă adresate șomerilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum și angajatorilor. Stabilirea drepturilor bănești. Îndeplinirea planului de acțiuni în promovarea politicilor pe piața muncii.
Sarcinile de bază:
1.      Acordarea serviciilor de informare şi mediere a muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
2.      Formarea și administrarea bazelor de date a șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
3.      Conlucrarea cu agenții economici. Antrenarea șomerilor la lucrările publice.
4.      Stabilirea dreptului la ajutor de șomaj și alocație de integrare sau reintegrare profesională, îndemnizației unice pentru îndeplinirea lucrărilor publice.
5.      Administrarea bazei de date a persoanelor radiate din evidență, arhiva fișelor personale și a conturilor de plată a șomerilor.
 
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Tatiana Balan

Telefon:

022 22-00-24

E-mail:

tatiana.balan@anofm.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Mitropolit Varlaam 90

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată, Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Specialist principal - Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul psihologiei, pedagogiei, asistenţei sociale, administraţiei publice.
Experienţă profesională: minim  1 an  în domeniul de specialitate, preferabil în serviciul public.
Cunoştinţe:
·  Cunoaşterea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, prevederile legislaţiei muncii în vigoare, actelor legislative/normative ce reglementează activitatea funcţionarilor publici;
·  Limba de stat, limba rusă;
·  Clasificatorul ocupaţiilor al Republicii Moldova, cele mai răspîndite ocupaţii;
·  Operare computer: Word, Excel, Internet.
Abilităţi: de comunicare eficientă cu cetăţenii și angajatorii, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor,  soluţionare de probleme, aplanare de conflicte.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, corectitudine în comportament, echilibrare, receptivitate, responsabilitate, obiectivitate, flexibilitate, amabilitate şi har în asistenţa cetăţenilor, creativitate, rezistentă la efort şi stres, spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Specialist superiorStudii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul psihologiei, pedagogiei, asistenţei sociale.
Experienţă profesională: minim 6 luni  în domeniul de specialitate, preferabil în serviciul public.
Cunoştinţe:
·      Cunoaşterea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, prevederile legislaţiei muncii în vigoare, actelor legislative/normative ce reglementează activitatea funcţionarilor publici;
·      Limbii de stat şi limbii ruse;
·      Clasificatorul ocupaţiilor al Republicii Moldova, cele mai răspîndite ocupaţii;
·      Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilităţi:  de comunicare eficientă cu cetăţenii,  mobilizare de sine şi a echipei, planificare, analiză şi sinteză, consultare, elaborarea documentelor,  soluţionare de probleme, luare a deciziilor, lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, obiectivitate, flexibilitate, amabilitate şi har în asistenţa cetăţenilor, creativitate, rezistentă la efort şi stres, spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a)  formularul de participare  (modelul se anexează);
b)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600-2800

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:       
1.    Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificări şi completări ulterioare.
2.    Constituţia Republicii Moldova.
3.    Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
4.    Legea Nr.25 – XVI din 22.02.2008  Cu privire la codul de conduită a funcţionarului public.
5.    Legea nr. 155 din 21.07.2011 privind aprobarea clasificatorului unic al funcţiei publice.
6.    Legea nr. 102-XV din 13.03.2003 „Cu privire la ocuparea forţei de muncă şi   protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”, cu modificările şi completările ulterioare.
7.    Hotărîrea Guvernului nr.461 din 02 iulie 2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Ordinul 22 al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  din 03.03.2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului Ocupaţiilor din R. M.
10.Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14.07.2003 „Cu privire la aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă” cu modificări şi completări”.
11. Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004  „Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu”.
12. Hotărîrea Guvernului nr. 1080 din 05.09.2003 “despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor”.