Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia "Apele Moldovei"

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Gh. Tudor, 5, et.5
Persoană de contact: Balan Dorina
Telefon: 022280752
E-mail:
Website: www.apelemoldovei.gov.md

Auditor intern

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C45. Auditor intern

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Auditor intern

Data-limită de depunere a documentelor:

07.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Analiza și evaluarea sistemului de management financiar și control al autorității publice, propunerea recomandărilor de eliminare a neajunsurilor și minimizarea riscurilor.
2. Efectuarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și control intern ale instituțiilor subordonate. 
3. Realizarea testelor de audit, analizând și sistemele operaționale conform programului de testare.
4. Documentarea constatărilor de audit cu exactitate și în mod concis în dosarele curente și permanente de audit în conformitate cu SNAI.
5. Generalizarea rezultatelor auditului, elaborarea raportului de audit și prezentarea conducerii Agenției „Apele Moldovei”.
6. Monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat.
7. Elaborarea propunerilor privind modificarea și completarea cadrului normativ în domeniu.
8. Elaborarea strategiei pe termen mediu și a planului anual al activității de audit.
9. Participarea la elaborarea procedurilor de audit.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sorbală Iulian

Telefon:

076703620

E-mail:

iulian.sorbala@apele.gov.md

Web site:

www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenţia „Apele Moldovei" pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale șl Mediu, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare de licenţă în domeniul economiei, audit, cursuri de perfecționare profesională în domeniul managementului și administrației publice, controlului financiar public intern;

Experienţă profesională: - cel puțin 1 an de experiență în domeniul auditului intern sau alt domeniu aferent (management financiar), experiența în organele abilitate cu funcții de control va constitui un avantaj ;
 
Cnoștințe: în domeniul economic, juridic, administrației publice, principilor și tehniucilor contabile. Cunoașterea limbii de stat și limbilor de circulație internațională la nivel intermediar. Posedarea cunoștințelor de operare la calculator: Word, Excel, Power-Point, Internet, Content Manager.
 
Abilități: lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, expunerea clară și concise a constatărilor, concluziilor și recomandărilor, planificare, organizare luare a deciziilor, de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora soluții optime, perseverență, argumentare, adaptabilitate la studii noi, elaborare a documentelor.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Copia buletinului de identitate:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de pefecționare
Alte documente necesare: formularul de participare, specificat în anexă la prezentul Regulament (anexa nr.1 la HG nr.201 din 11.03.2009); 

Modalitatea de depunere a documentelor:

personal

Salariu de funcţie:

2800 lei

Bibliografia concursului:

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"