Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Mihail Ghetiu
Telefon: 022252317
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Consultant superior Direcţia politică de apărare şi planificare a apărării

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C34. Consultant superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant superior Direcţia politică de apărare şi planificare a apărării

Data-limită de depunere a documentelor:

19.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) scopul general al funcţiei:
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul securităţii naţionale şi politicilor de apărare naţională prin asigurarea corespunderii obiectivelor şi direcţiilor prioritare de dezvoltare a politicii de apărare.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
 1. Participarea la procesul de elaborare a documentelor în domeniul politicii de apărare şi securitate naţională;
 2. Participarea la elaborarea propunerilor privind măsurile de organizare a sistemului naţional de apărare, la determinarea misiunilor şi rolului tuturor elementelor sistemului naţional de apărare;
 3. Elaborarea materialelor informative politio-militare pentru conducerea ministerului în scopul informării eşaloanelor superioare ale Forţelor Armate privind problemele apărării naţionale şi securităţii naţionale;
 4. Elaborarea avizelor la actele normative şi legislative în domeniul apărării;
Participarea la realizarea măsurilor adoptate de autorităţile statului privind îndeplinirea misiunilor Armatei Naţionale şi exercitarea controlului civil asupra activităţii Armatei Naţionale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Coca Maria, şef serviciu resurse umane, Direcţia management instituţional
tel.:022-252-198; 022-252-265; e-mail: maria.coca@army.md

Telefon:

022-252-198; 022-252-265

E-mail:

maria.coca@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84, Serviciul resurse umane, Direcţia management instituţional

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul relaţiilor internaţionale, politologiei, cursuri de perfecţionare.
Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu sau vechime în organele publice.
Cunoştinţe:
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de apărare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilităţi: lucru cu informaţia, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, de analiză şi sinteză, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, de autonomie în exercitarea sarcinilor.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate faţă de idei noi, obiectivitate, loialitate faţă de instituţie, perseverenţă, comunicare eficientă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă autentificată;
cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 1. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04 iulie 2008;
 2. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public, nr.25-XVI din 22 februarie 2008;
 3. Legea cu privire la conflictul de interese, nr.16-XVI din 15 februarie 2008;
 4. Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, nr.1264 din 19 iulie 2002”;
 5. Legea integrităţii, nr.82 din 25 mai 2017;
 6. Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nr.355-XVI din 23 decembrie 2005;
 7. Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22 martie 2012;
 8. Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”;
 9. Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţionarilor publici, nr.155 din 21 iulie 2011;
 10. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 11. Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”;
 12. Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice:
 1. Legea cu privire la Guvern, nr.136 din 07 iulie 2017;
 2. Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27 decembrie 2001;
 3. Legea privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nr.317-XV din 18 iulie 2003;
 4. Legea privind administraţia publică centrală de specialitate, nr.98 din 04 mai 2012;
 5. Hotărîrea Guvernului nr.692 din 30 august 2017„Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării”;
 6. Hotărîrea Guvernului nr.595 din 26 iulie 2017 „Pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului”;
 • Acte normative şi documente de politic în domeniul de specialitate:
 1. Legea cu privire la apărarea naţională, nr.345 din 25 iulie 2003;
 2. Hotărîrea Parlamentului nr.153 din 15 iulie 2011„Pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova”;
 3. Hotărîrea Guvernului nr.1043 din 5 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naţionale de apărare şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia  pentru anii 2017-2021”;
 4. Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”;
 5. Legea nr.112 din 02 iulie 2014 „Pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte”;
 6. Hotărîrea Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016 „Pentru aprobarea Programului de Activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018”;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.890 din 20 iulie 2016 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018”;
 8. Hotărîrea Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019”;
 9. Hotărîrii Guvernului nr.736 din 13 septembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului  Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019.
 • Alte surse de informare:
 1. http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/sesiunea_1._notiunea_de_poltici_publice.pdf;
 2. http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/sesiunea_2._procesul_elaborarii_politicilor_in_rm.pdf;
 3. http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/sesiunea_4._definirea_problemei_si_stabilirea_obiectivelor.pdf;
 4. http://cancelaria.gov.md/ro/content/ghid-metodologic-privind-reingineria-serviciilor-publice