Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Gheorghe Tudor 3
Persoană de contact: Fondos Marcela
Telefon: 022257560
E-mail:
Website: cnas.md

Specialist  principal (perioadă determinată),
Secţia evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale de stat , Direcţia Venituri, Casa Teritorială de Asigurări Sociale sect. Buiucani, mun. Chişinău

Domeniu de activitate:

Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist  principal (perioadă determinată),
Secţia evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale de stat , Direcţia Venituri, Casa Teritorială de Asigurări Sociale sect. Buiucani, mun. Chişinău

Data-limită de depunere a documentelor:

14.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:  contribuie la eficentizarea proceselor de evidenţă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, declarate şi achitate prin procesarea documentelor, consultarea şi informarea plătitorilor de contribuţii.
Sarcinile de bază:
 
  1. Desfăşurarea procesului de recepţionare şi procesarea  documentelor privind evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale de stat;   
  2. Analizarea  şi efectuarea corectărilor datelor cu privire la contribuţiile declarate şi transferate;
  3. Asigurarea activităţilor aferente stabilirii drepturilor sociale în baza contribuţiilor declarate;
  4. Asigurarea formării dării de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (F-4BASS);
  5. Executarea măsurilor aferente nedeclarării şi neachitării contribuţiilor de asigurări sociale;  
  6. Informarea plătitorilor de contribuţii cu privire la calcularea, declararea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Fondos Marcela

Telefon:

022257560

E-mail:

concurs@cnas.gov.md

Web site:

cnas.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

orașul Chișinău,  Aparatul Central al CNAS, str.Gh.Tudor 3, bir.100

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: 
      Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economie, finanţe, contabilitate, management, dreptului economic
 
Experienţă  profesională:  preferabil 01 ani de experienţă profesională în domeniu
Cunoştinţe:
      -     Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse;
      -     Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
      -     Cunoştinţe de operare la computer.
Abilităţi: capacitate de a coordona, organiza, controla, comunica, analiza şi sintetiza, respectul faţa de lege, abilităţi de maniere şi negociere, uşurinţă în exprimarea scrisă şi verbală fluent, clar şi concis, lucru în echipa.
Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:   
a)  formularul de participare;
b)  acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar
c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3000,00 lei

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 din 07 iulie 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.317-XV din 18.07.2003 privind  actele  normative  ale Guvernului  şi alte  autorităţi  ale  administraţiei  publice  centrale şi locale
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999
Legea privind  sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală.
Hotărîrea Guvernului  nr. 256 din 09.03.2006 privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova nr.937 din 13.11.2014
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 418 din 03.05.2000