Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Centrul Naţional Anticorupţie

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : bd.Stefan cel Mare, 198
Persoană de contact: Natalia Anghel
Telefon: 022257329
E-mail:
Website: http://cna.md/

Specialist al Secţiei servicii transport a Direcţiei Economico Financiară şi Administrare (funcţie publică de execuţie cu statut special – efectivul de subofiţeri)

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist al Secţiei servicii transport a Direcţiei Economico Financiară şi Administrare (funcţie publică de execuţie cu statut special – efectivul de subofiţeri)

Data-limită de depunere a documentelor:

23.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: asigurarea necesităţilor de transportare cu unităţile de transport din dotare a angajaţilor Centrului, a obiectelor, documentelor sau înscrisurilor ridicate în cadrul acţiunilor de urmărire penală, precum şi a deţinuţilor/arestaţilor pentru participarea în cadrul proceselor demarate în instanţele de judecată, izolatoarele de detenţie sau alte destinaţii.
 
            Sarcinile de bază:
- Asigurarea transportării angajaţilor Centrului şi a obiectelor, documentelor sau înscrisurilor ridicate în cadrul acţiunilor de urmărire penală;
- Asigurarea transportării deţinuţilor/arestaţilor pentru participarea în cadrul proceselor demarate în instanţele de judecată, în izolatoarele de detenţie sau alte destinaţii;
- Asigurarea exploatării şi întreţinerea în stare tehnică corespunzătoare a mijloacelor de transport;
- Prevenirea şi înlăturarea în termen scurt şi calitativ a defecţiunilor, cu raportarea acestora şefului nemijlocit sau direct;
- Asigurarea respectării regulilor circulaţiei rutiere în timpul conducerii mijloacelor de transport.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Natalia Anghel

Telefon:

022257329

E-mail:

concurs@cna.md

Web site:

http://cna.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 198, Sala de audienţă.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;
Studii: medii de specialitate, permis de conducere – categoriile B, C, D, serviciul militar în termen sau catedra militară absolvită;
            Studiile militare constituie un avantaj.
 
Experienţă profesională: experienţă  în conducerea unităţilor de transport minim 3 ani.
               
Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- construcţia, destinaţia, particularităţile tehnice şi de exploatare a transportului auto;
- regulamentul circulaţiei rutiere.
 
           
Abilităţi: abilităţi de executare promptă şi calitativă a ordinelor şi sarcinilor superiorilor, de adoptare a deciziilor în situaţii de stres, de orientare, argumentare, motivare, mobilizare de sine şi  comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică pe adresa: http://cna.md/public/files/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf;
- copia permisului de conducere;
- copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere;
-1 foto 3 x 4.

* Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.     

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 
1.  Legea nr. 1104-XV  din  06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
2.  Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 664 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie; 
4. Legea nr. 218 din  19.10.2012  cu privire modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc;
5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.