Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agentia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. V. Alecsandri 1
Persoană de contact: Eni Carolina
Telefon: 0 (22) 28-67-65
E-mail:
Website: anofm.md

Specialist superior în Direcția implementarea politicilor de ocupare

Domeniu de activitate:

Altele, Economie, Protecţia muncii, Protecţie socială, Psihologie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior în Direcția implementarea politicilor de ocupare

Data-limită de depunere a documentelor:

31.03.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la implementarea prevederilor legislației în domeniul ocupării forței de muncă ce țin de politicile active pe piața forței de muncă.
 
Sarcinile de bază:
 1. Coordonează implementarea de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a activităților ce țin de stimularea mobilității forței de muncă.
 2. Coordonează și acordă asistență agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă la implementarea activităților de lucru cu angajatorii.
 3. Participă și înaintează propuneri în vederea îmbunătățirii procedurilor de lucru cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care întîmpină dificultăți pe piața muncii (romi, persoane din detenție), elaborează și asigură diseminarea pliantelor, broșurilor de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, cu scopul promovării serviciilor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 4. Participă la coordonarea și acordarea asistenței agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă la promovarea politicilor în domeniul ocupării forței de muncă: medierea muncii, servicii de preconcediere.
 5. Reprezintă Agenția Națională la diverse mese rotunde, grupuri de lucru.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Eni Carolina

Telefon:

0 (22) 28-67-65

E-mail:

carolina.eni@anofm.md

Web site:

anofm.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, etajul 6

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistență socială, pedagogie, economie, sociologie;
 
Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 
Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea strategiilor, planurilor, programelor și ordinelor organelor ierarhic superioare referitoare la ocuparea forței de muncă, inclusiv a grupurilor vulnerabile;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel,  PowerPoint, Internet.
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia,planificare, organizare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.  
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Dosarul de concurs va conţine:
 1. formularul de participare (pe site-ul instituţiei anofm.md);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă[1];
 5. cazierul judiciar[2] ;
 6. documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar;
 
[1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 2600 lei

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Acte legislative şi normative din  domeniu:
 • Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14 iulie 2003 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă;
 • Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă;