Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agentia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. V. Alecsandri 1
Persoană de contact: Eni Carolina
Telefon: 0 (22) 28-67-65
E-mail:
Website: anofm.md

Specialist în direcția planificare, evaluare şi sinteză a Agenţiei Naționale

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Altele, Cercetări și analize, Economie, Protecţia muncii, Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist în direcția planificare, evaluare şi sinteză a Agenţiei Naționale

Data-limită de depunere a documentelor:

25.06.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Participare la elaborarea Planului de acțiuni anual al Agenției Naționale în promovarea politicilor pe piața forței de muncă, direcțiilor principale de activitate ale Agenției Naționale (anual și trimestrial) și monitorizarea realizării lor. 
 
Sarcinile de bază
1. Elaborarea proiectului direcțiilor principale de activitate a Agenției Naționale la propunerile subdiviziunilor Agenției Naționale.
2. Elaborarea notelor informative lunare și trimestriale privind realizarea indicatorilor de performanță ai Planului de acțiuni ANOFM în promovarea politicilor pe piața forței de muncă, măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă întreprinse de către agențiile pentru ocupare forței de muncă.
3. Întocmirea și sinteza permanentă a materialelor informative comparative cu privire la realizarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, indicatorilor de performanță din Planul de acțiuni ANOFM în promovarea politicilor pe piața forței de muncă cu plasarea lor pe Intranet.
4. Elaborarea și promovarea buletinelor informative lunare privind „Piața muncii: locuri vacante” și plasarea pe site-ul instituției.
5. Monitorizarea mersului realizării direcțiilor principale de activitate a Agenției Naționale (trimestrial) și prezentarea notelor informative.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Eni Carolina

Telefon:

0 (22) 28-67-65

E-mail:

carolina.eni@anofm.md

Web site:

anofm.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, etajul 6

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economie, statistică, sociologie.
 
Experienţă profesională: fără experienţă profesională în domeniu.
 
Cunoştinţe:
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 
Abilităţi: capacităţi comunicative şi organizatorice înalt dezvoltate, analiză şi sinteză, independenţă în acţiuni, lucru în echipă.  
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Dosarul de concurs va conţine:
 1. formularul de participare (pe site-ul instituţiei anofm.md);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă[1];
 5. documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar;
 6. cazierul judiciar[2] .
 
[1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 2400 lei

Bibliografia concursului:

 • Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14 iulie 2003 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă;