Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Șef Serviciu finanţe şi contabilitate, contabil – şef în cadrul Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor, Cahul.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B24. Şef serviciu,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef Serviciu finanţe şi contabilitate, contabil – şef în cadrul Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor, Cahul.

Data-limită de depunere a documentelor:

26.04.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Scopul general al funcţiei:
Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.
 
Sarcinile de bază:
 
 1. Organizarea și asigurarea ținerii continuă a contabilității.
 2. Supravegherea gestionării mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare;
 3. Asigurarea  controlului asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare;
 4. Efectuarea inventarierii patrimoniului Direcției;
 5. Elaborarea proiectului de buget și întocmirea bugetului anual;
 6. Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare trimestriale și anuale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CAHUL

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun.Chişinău, str. M. Kogîlniceanu, 63, et.1, bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, contabilităţii, finanţelor.
Experienţă profesionalăminimum 3 ani experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 3200

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
-Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;
-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
-Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017
 
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 •  Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
 • Legea nr. 355 din 23.12.2005,  cu privire la  sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
 • Legea 48 din 22.02.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.
 • Hotărârea  Guvernului nr.381 din 13.04.2006, cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare;
 • Hotărârea  Guvernului nr. 1062 din 15.09.2006, privind salarizarea personalului unor organizaţii, instituţii şi întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat ;
 • Hotărârea  Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;
 • Codul Fiscal ;
 • Ordinul nr.158 din 22.12.2017 a Ministerului cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezoreria al Ministerului Finanţelor în anul 2018;
 • Ordinul nr.60 a Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului de inventariere;
 • Ordinul nr.93 din 19.07.2010  a Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice;