Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 MD 2033
Persoană de contact: Angela Cociu, Aliona Dobrota
Telefon: 022-250-693; 022-250-680
E-mail:
Website: http://www.mei.gov.md/

Consultant superior, Direcția politici și reglementări în domeniul societății  informaționale și economiei digitale


Se modifică data limită de depunere a documentelor pentru participare  la concurs -   07 septembrie 2018, ora 16.00.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C34. Consultant superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant superior, Direcția politici și reglementări în domeniul societății  informaționale și economiei digitale


Se modifică data limită de depunere a documentelor pentru participare  la concurs -   07 septembrie 2018, ora 16.00.

Data-limită de depunere a documentelor:

07.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
            Realizarea activităților ce ţin de elaborarea, promovarea și monitorizarea documentelor de politici și actelor normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societății informaționale în Republica Moldova.
Sarcini de bază:
1.Elaborarea și promovarea documentelor de politici şi actelor normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale;
2.Monitorizarea implementării documentelor de politici şi actelor normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale;
3Avizarea proiectelor de acte normative în domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale parvenite spre examinare direcţiei;
4Examinarea documentelor (cereri, petiții) parvenite în minister ce țin de domeniul economiei digitale și serviciilor ale societăţii informaţionale.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Angela Cociu, Aliona Dobrota

Telefon:

022-250-693; 022-250-680

E-mail:

angela.cociu@mei.gov.md ; aliona.dobrota@mei.gov.md

Web site:

http://www.mei.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 , Casa Guvernului
MD 3033

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniile: tehnologia informaţiei, dreptul, administrație publică, economie.
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;
Cunoştinţe:
 • Cunoașterea legislaţiei în vigoare şi a documentelor de politici ce ţin de domeniu;
 • Cunoaşterea procesului de analiză, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici;
 • Cunoaşterea limbii engleze (nivel B1), cunoașterea limbii ruse (fluent);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 Abilităţi:
- Abilităţi de elaborare a proiectelor de acte normative, documentelor de politici, de organizare, coordonare, prezentare;
- Abilităţi de planificare strategică, analiză şi sinteză, monitorizare, evaluare.
 Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • Formularul de participare 
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • CV-ul candidatului;
 • Copia certificatului de confirmare a nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3600

Bibliografia concursului:

 • Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Legea nr.48 din 22 martie 2012  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Legea nr. 595 din 24 septembrie 1999 cu privire la tratatele internaționale ale RM
Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”
 
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”
Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”
Hotărîrea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii;
Hotărârea Guvernului nr. 409 din 16.06.2015 Hotărîre cu privire la foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 //Monitorul Oficial 177-184/472, 10.07.2015
Hotărârea Guvernului Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030
 • Acte normative domeniul de specialitate
Legea nr. 284-XV  din  22.07.2004 privind comerţul electronic (republicată în temeiul art. II alin.(2) lit.c) al Legii nr.59 din 06.04.2017);
Legea nr.91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic;
HG nr.857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare  a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”;
HG nr. 254  din  14.05.2015 cu privire la aprobarea Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021