Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

   Specialist principal,  Direcţia Agricultură şi industrie prelucrătoare

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

   Specialist principal,  Direcţia Agricultură şi industrie prelucrătoare

Data-limită de depunere a documentelor:

06.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Contribuie la eficientizarea autorităţilor publice prin acordarea asistenţei informaţionale, metodice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei din sectorul zootehnic, inclusiv şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale.
 
Sarcinile de bază:
1. Supravegherea  respectării  normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere  în  sectorul  zootehnic.
2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul sectorului zootehnic.
3. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurei zootehnice, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale, privind situaţia  în  sectorul  zootehnic.
4. Acordarea ajutorului practic la înfiinţarea minifermelor zootehnice.
5. Asigurarea respectării în teritoriu a cerinţelor tehnologice la creşterea şi întreţinerea animalelor.
6. Monitorizarea activităţii tehnicienilor pentru însămînţarea artificială a animalelor.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 220 58

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

bd. Şt. cel Mare, nr. 12

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:  Superioare, preferabil în domeniul zootehnic. 
Experienţă profesională: minimum 1 an stagiu în domeniu, preferabil în serviciul public.  

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -   formularul de participare; 
-  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
   perfecţionare profesională şi/sau de specialitate

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:


 Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
- Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
 
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
-  Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999;
-  Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
-  Legea apiculturii nr. 70 din 30.03.2006;
-  Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor;