Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Cimişlia

Raion : CIMISLIA
Oraș : Cimişlia
Adresa : str. Bd Ștefan Cel Mare, 12
Persoană de contact: Arama Elena
Telefon: 0241 220 58
E-mail:
Website: www.raioncimislia.md

Specialist superior, Direcţia dezvoltare teritorială

Domeniu de activitate:

Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C59. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Direcţia dezvoltare teritorială

Data-limită de depunere a documentelor:

06.09.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 
Scopul general al funcţiei:
            Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul construcţiei, reconstrucţiei, reparaţiei, amenajării şi întreţinerii drumurilor publice, străzilor, podurilor, podeţelor şi trotuarelor; în domeniul transportului auto de călători, securităţii circulaţiei rutiere.
 
Sarcinile de bază:
1.Asigurarea executării calitative a lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere a drumurilor, străzilor, podurilor, podeţelor, trotuarelor şi infrastructurii drumurilor, verificarea volumelor de lucrări executate.
2.Efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei Republicii Moldova, regulilor, standardelor şi normelor tehnice în domeniul de construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere a drumurilor şi în domeniul transportului auto de călători.
3.Asigurarea executării lucrărilor finanţate de la bugetul fondului rutier, raional şi de stat  pentru construcţia, reconstrucţia, modernizarea, reparaţia şi întreţinerea drumurilor, monitorizarea lucrărilor de pregătire a drumurilor pentru funcţionarea lor stabilă în perioada toamnă-iarnă.
4.Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor actelor normative privind transportarea călatorilor cu transportul auto, respectării securităţii rutiere.
5.Acordarea sprijinului şi asistenţei logistice consiliilor locale, primăriilor în domeniul construcţiei, reconstrucţiei, reparaţiei, întreținerii drumurilor şi transportării călătorilor auto.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Arama Elena

Telefon:

0241 220 58

E-mail:

crcim@mail.ru

Web site:

raioncimislia.md

Raion, oraș:

Cimişlia, CIMISLIA

Adresa:

bd. Şt. cel Mare, nr. 12

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:  Superioare.
 
Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniul complementar funcției sau în administrația publică. 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -   formularul de participare;
-   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
     perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;            

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
- Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare.
 
Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 
Acte normative în domeniul de specialitate
-  Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996;
- Legea drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995;
- Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996;
- Hotărîrea Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor naţionale şi locale din Republica Moldova;