Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul tehnologii informaționale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Vasile Alecsandri 42
Persoană de contact: Ion Crețu
Telefon: 022-255-390
E-mail:
Website:

Șef al Secției sisteme digitale TETRA a Direcţiei Radiocomunicații a  Serviciului tehnologii informaţionale al MAI – 1 funcție

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B32. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef al Secției sisteme digitale TETRA a Direcţiei Radiocomunicații a  Serviciului tehnologii informaţionale al MAI – 1 funcție

Data-limită de depunere a documentelor:

27.04.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea, coordonează şi verifică întreaga activitate a Secţiei reieşind din sarcinile stabilite;
 2. Coordonează proiectele de modernizare a infrastructurii şi studiază posibilităţile concrete de utilizare mai efectivă a Sistemului digital TETRA;
 3. Conlucrează permanent cu Secţia sisteme operative de radiocomunicaţii şi serviciul dispecerat TETRA întru asigurarea punerea în practică a strategiei de radiocomunicaţii în cadrul MAI;
 4. Monitorizează si analizează condiţia tehnica de exploatare a echipamentelor Sistemului şi duce răspunderea pentru funcţionarea neîntreruptă şi stabilă mijloacelor tehnice părţi componente a Sistemului digital TETRA;
 5. Contribuie la administrarea, ajustarea şi programarea echipamentului activ necesar pentru funcţionarea Sistemului digital TETRA;
 6. Organizarea, verificarea cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale şi soft-urilor specializate în domeniul gestionării Sistemelor digitale privind integritatea şi funcţionalitatea lor.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ion Crețu

Telefon:

022-255-305

E-mail:

ion.cretu@mai.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Vasile Alecsandri 42

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
Studii:
 • superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul comunicaţiilor / radiocomunicațiilor;
 • masterat;
 • cursuri manageriale.
 
Experienţă profesională: minimum 5 ani în domeniul comunicaţiilor.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Persoanele interesate vor depune personal dosarul de participare la concurs în Secţia resurse umane a Serviciului tehnologii informaţionale al MAI care va conţine următoarele acte:
 
 1. formularul de participare la concurs[1];
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia autentificată notarial a actului (diplomă, atestat) de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în câmpul muncii);
 5. acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
 6. declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că: 1) nu are antecedente penale, 2) nu se află sub urmărire penală, 3) nu este membru al unui partid politic, 4) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă, 5) lipsesc interesele personale la funcţia solicitată (conform Legii cu privire la conflictul de interese) [2] și nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale), conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
 7. certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a MAI.
 
[1] Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.
[2] Textul declaraţiei pe propria răspundere poate fi solicitat la sediul autorităţii publice.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal

Salariu de funcţie:

6500

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:
●      Constituţia Republicii Moldova
●      Acte legislative şi normative
-         Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 „Cu privire la Guvern”;
-         Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI;
-         Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 „Privind actele legislative”;
-         Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 „Privind accesul la informaţie”;
-         Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 „Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat”;
-         Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”;
-         Legea nr. 218 din 19 octombrie 2012 „Privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc”;
-         Legea nr. 325 din 23.12.2013 „Cu privire la testarea integrităţii profesionale”;
-         COD nr.218 din 24.10.2008 „Codul contravenţional al Republicii Moldova”;
-            Hotărârea Guvernului nr. 409 din 07  iunie  2017 ,, cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;
-         Hotărârea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat”;
-         Hotărârea Guvernului nr. 754 din 12.09.2014Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia”;
-          LEGE nr. 467-XV  din  21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat.
-          LEGE Nr. 71 din  22.03.2007 cu privire la registre.
HOTĂRÎRE Nr. 1202 din  17.10.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat al organelor de drept.