Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul tehnologii informaționale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Vasile Alecsandri 42
Persoană de contact: Ion Crețu
Telefon: 022-255-390
E-mail:
Website:

Specialist superior al Direcției dezvoltare și e-guvernare a Serviciului tehnologii informaţionale

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informationale şi comunicaţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior al Direcției dezvoltare și e-guvernare a Serviciului tehnologii informaţionale

Data-limită de depunere a documentelor:

02.05.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
 
Coordonare a procesului de planificare strategică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Ministerul afacerilor interne (în continuare MAI sau Ministerul), coordonarea arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de scară largă în cadrul Ministerului.
 
Sarcini de bază:
 1. responsabil pentru coordonarea arhitecturii TIC de scară largă în cadrul MAI
 2. planificarea resurselor, investiţiilor şi achiziţiilor TI în vederea realizării procesului e-Transformare a autorităţii;
 3. menţinerea arhitecturii infrastructurii informaţionale şi tehnologice;
 4. asigurarea securităţii informaţiei şi a infrastructurii TI;
 5. gestionarea tehnologică şi evaluarea resurselor TI.
 6. participarea la dezvoltarea sistemelor informatice ale autorităţii;
 7. asigurarea consistenţei informaţiei/datelor;
 8. participarea la analiza şi interpretarea datelor colectate.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ion Crețu

Telefon:

022-255-305

E-mail:

ion.cretu@mai.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Vasile Alecsandri 42

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 
Cerinţe specifice:
 
Studii:
superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul informatică, drept.
 
Cunoştinţe:
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor care reglementează modul de evidenţă centralizată a informaţiei cu caracter infracţional;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet;
 • cunoaşterea domeniului de informatică, funcţionarea bazelor de date (principii de bază);
 
Experienţă profesională:  minimum 2 ani în serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

3360

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din  04.07.2008;
 3. Legea comunicațiilor electronice Nr. 241 din  15.11.2007;
 1. Legea nr. 1549 din 19.12.2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat;
 2. Legea nr. 216 din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni;
 3. Legea nr.317 –XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 4. Legea nr. 467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
 5. Legea nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre;
 6. Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 7. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 8. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 9. Hotărârea Guvernului Nr. 201  din  11.03.2009  privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 735 din 11.06.2002 „Cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova”;
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26.07.2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice”;
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22.05.2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat”;
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28.06.2006 „Cu privire la Concepţia guvernării electronice;
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 17.10.2006 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat al organelor de drept”;
 15. Hotărârea Guvernului nr.778 din 27.11.2009 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”;
 16. Hotărârea Guvernului nr.1109 din 06.12.2010 “Pentru aprobarea Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestora”;
 17. Hotărîrea Guvernului nr. 188  din  03.04.2012 „privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet”;
 18. Hotărîrea Guvernului nr. 328  din  24.05.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”;
 19. Hotărîrea Guvernului nr. 330  din  28.05.2012 „Cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice”;
 20. Hotărîrea Guvernului nr. 710  din  20.09.2012 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
 21. HotărîreaGuvernuluinr. 857 din 31.10.2013 „Cu privire la Strategia de dezvoltare a societăţiii nformaţionale „Moldova Digitală 2020”;
 22. Hotărîrea Guvernului nr. 754 din 12.09.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia”;
 23. Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17.11.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”.
 24. Hotărîrea Guvernului cu privire la Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), Nr. 760 din  18.08.2010
 25. Regulament privind serviciul electronic guvernamental de autentificareşi control al accesului (MPass), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31.12.2013
 26. Hotărîrea Guvernului cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) Nr. 280 din  24.04.2013
 27. Hotărîrea Guvernului privind serviciul electronic guvernamental
  integrat de semnătură digitală (MSign) nr. 405 din 2 iunie 2014
 28. Hotărîrea Guvernului Nr. 708 din  28.08.2014 privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)
 29. Hotărîrea Guvernului Nr. 405 din  02.06.2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)
 30. Hotărîrea Guvernului Nr. 404 din  02.06.2014 cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate
 31. Hotărîrea Guvernului Nr. 128 din  20.02.2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)
 32. Hotărîrea Guvernului cu privire la subdiviziunea  e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale  Nr. 499 din  06.07.2012
 33. Hotărîrea Guvernului cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi Electronice Nr. 329 din 28.05.2012
Hotărîrea Guvernului cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice Nr. 330 din 28.05.2012.