Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Inspector superior (carantină fitosanitară),  Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ialoveni

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector superior (carantină fitosanitară),  Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ialoveni

Data-limită de depunere a documentelor:

05.06.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
Asigurarea realizării controlului fitosanitar în vederea neadmiterii diseminării pe teritoriul republicii a organismelor nocive, asigurarea stării fitosanitare conforme a teritoriului raionului, precum și respectarea cerințelor țărilor de import întru neadmiterea returnării încărcăturilor exportate.
2. Sarcinile de bază:
 1. Controlul de carantină fitosanitară în corespundere cu prevederile legii.
 2. Eliberarea certificatelor fitosanitare pentru exportul producției, materialelor și obiectelor supuse carantinei fitosanitare;
 3. Ținerea registrului producătorilor și importatorilor producției, materialelor și obiectelor supuse carantinei fitosanitare;
 4. Controlul în domeniul fitosanitar asupra aplicării prevederilor legislației referitor la producerea, achiziționarea, transportarea, prelucrarea, comercializarea și folosirea producției supuse carantinei fitosanitare.
 5. Elaborarea rapoartelor și informațiilor lunare și anuale privind efectuarea măsurilor fitosanitare la importul și exportul producției supuse carantinei fitosanitare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, IALOVENI

Adresa:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63, et.1 bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agriculturii, horticultură, protecția plantelor,  preferabil deținerea permisului de conducere.
Experienţă profesională:  minim 1 an în  domeniul de profil, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcții vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
 • HG nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
 • Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ;
 • Hotărârea Guvernului  RM nr. 51 din 16.01.2013 ,, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
 • HG nr. 356 din 31.05.2012  privind aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • HG nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină;
 • HG nr. 557 din 22.07.2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoașterii zonelor protejate din R. Moldova și a Normei de circulație a anumitor plante, produse vegetale sau a unor obiecte printr-o zonă protejată;
 • HG nr. 594 din 02.08.2011 cu privire la aprobarea Cerințelor speciale pentru întroducerea și circulația plantelor, produselor vegetale și altor obiecte pe teritoriul R. Moldova.
 • HG nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.