Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str Gh. Asachi, 67/A
Persoană de contact: Cristina Magu-Spînu
Telefon: 0 22 574-565
E-mail:
Website: www.ansp.md

Șef Direcție din cadrul
Direcției protecția sănătății 

Domeniu de activitate:

Sănătate

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B30. Şef direcţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Șef Direcție din cadrul
Direcției protecția sănătății 

Data-limită de depunere a documentelor:

10.05.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției: Protecția sănătății publice prin evaluarea și monitorizarea riscurilor pentru sănătate din mediul ambiant și de trai, ocupațional, de instruire, de recreere, etc. Participarea la elaborarea și implementarea cadrului normativ în domeniul protecției sănătății.
 
Atribuțiile de bază:
 
 • Organizarea și dirijarea generală a activității secțiilor din cadrul direcției;
 • Asigurarea supravegherii în domeniul protecției sănătății publice în conformitate cu prevederile actelor normative naționale și recomandările OMS;
 • Evaluarea situaţiei privind protecția sănătății publice la nivel național și determinarea direcțiilor principale de acțiuni în domeniul de competență;
 • Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniul protecției sănătății publice;
 • Participarea la avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități cu referire la domeniul de competență şi pregătirea notelor informative în adresa autorităților interesate;
 • Acordarea suportului metodic specialiştilor din centrele de sănătate publică teritoriale şi asigurarea instruirii acestora în vederea implementării actelor normative nou-aprobate;
 • Asigurarea elaborării proiectelor de politici naționale în domeniul protecției sănătății publice și organizarea imlementării lor la nivel national.
 • Elaborarea și prezentarea informațiilor în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitor la domeniul de competență.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Victoria Olaru

Telefon:

0 22 268802

E-mail:

victoria.olaru@msmps.gov.md

Web site:

ansp.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, 2
MD-2009, mun. Chișinău

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice
 • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 3 ani, confirmată documentar.
 •  Pregătire postuniversitară, confirmată documentar.
 • Categorii de atestare, confirmate documentar.
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2)

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1.    formularul de participare (conform modelului www.ansp.md/index.php/category/posturi-vacante)
2.    CV-ul (conform modelului Europass);
3.   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
-       Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
-          Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (conform modelului www.ansp.md/index.php/category/posturi-vacante). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

1.        Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
2.        Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
3.        Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 
4.        Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
5.        Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
6.        Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
7.        Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
8.        Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
9.        Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică.