Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Dimov Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Specialist principal (pe perioadă determinată), Direcţia resurse umane.

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal (pe perioadă determinată), Direcţia resurse umane.

Data-limită de depunere a documentelor:

19.10.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Scopul general al funcţiei:
Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către Agenție, cu eficiență maximă, prin promovarea și implementarea strategiilor și politicilor care asigură Agenția cu profesioniști și specialiști competenți. Mediator în rezolvarea conflictelor de la locul de muncă, conflicte legate de disciplină sau performanță, având misiunea de a asigura relații cordiale între angajați.
 
 1. Sarcinile de bază:

 
 1. Implementarea procedurilor de evidență a personalului;
 2. Asigurarea implementării legislației în vigoare privind activitatea Comisiei de disciplină;
 3. Asigurarea evidenței persoanelor supuse serviciului militar;
 4. Asigurarea evidenței asigurării și returnării cheilor electronice de către agenții publici, pentru depunerea electronică a declarației de avere și interese personale

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov  Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63, biroul 116

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniu dreptului, economiei, managementului, administrației publice.
Experienţă profesională: minim 1 an experienţă profesională în domeniu, preferabil experiența în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova.
 • Acte normative în domeniul serviciului public.
 
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
   ·     Acte normative în domeniul de specialitate:
 
 • Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic  al funcţiilor publice;  
 • Legea nr.48 din 22.03.2012  „Privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici”
 • Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Hotărârea  Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 privind carnetul de muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr.106 din 11.02.2014, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea  Sistemului informaţional automatizat “Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 51 din  16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006  cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;