Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,1
Persoană de contact: Minchevici Ludmila
Telefon: 022 272339
E-mail:
Website:

Specialist superior, Direcția proiecte de cercetare

Domeniu de activitate:

Cercetări și analize

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C41. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Direcția proiecte de cercetare

Data-limită de depunere a documentelor:

05.06.2018

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției:
Organizarea concursurilor în domeniul cercetării și monitorizarea activităților de cercetare
 
Sarcinile de bază:
 1. Coordonează implementarea politicii în domeniul cercetării în raport cu comunitatea științifică;
 2. Colaborează și monitorizează activitățile de cercetare;
 3. Promovează interesele statului asupra proprietății intelectuale obținute de cercetători;
 4. Recepționează și examinează propuneri, proiecte de cercetare, acte constatatore și rapoarte de executare;
 5. Asigură consiliere participanților la concurs și câștigătorilor

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Haritonov Viorica

Telefon:

022 272339

E-mail:

ancd.gov@gmail.com

Web site:

​http://ancd.gov.md/

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa: MD-2001
Mun. Chișinău
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1
Et. 2, bir. 201

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiții de bază:
 1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 2. Posedarea limbii de stat;
 3. Deținerea  capacității de exercițiu;
 4. Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limite de vârstă;
 5. Deținerea studiilor superioare în domeniul economic sau administrare publică;
 6. Lipsa antecedentelor penale nestinse sau în ultimii 5 ani nu a fost destituită din funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pe motive disciplinare;
 7. Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 8. Lipsa înscrierilor în registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate public, neinstituirea unei măsuri de ocrotire judiciară.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Experiență profesională: minim 2 ani experiență profesională în domeniul economic sau administrare publică. Experiența în domeniul cercetării, inclusiv în proiecte naționale sau internaționale va constitui un avantaj.
 
Cunoștințe:
 • cunoașterea legislației în domeniul economic, civil, cercetării;
 • cunoașterea limbii române și rusă la nivel avansat (scris/citit/vorbit);
 • cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • cunoașterea politicii domeniului de cercetare și instrumentele de executare;
 • abilități de utilizare a calculatorului – Word, Excel, Power Point, internet;
 • cunoașterea standardelor de întocmire a proiectelor de cercetare;
 • cunoașterea modului de finanțare a cercetării și funcționare a sistemului bugetar.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice îl puteți descărca accesând următorul link:http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc
 2. Copiile diplomelor de studii și certificatelor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 3. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 4. Alte documente confirmative la discreția candidatului;
Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 1. Legea nr.259-XV din 15.07.2004 privind Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova,;
 2. Legea nr.190 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;
 3. Legea nr.158 din 25.02.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 4. Legea nr.25 din 22.02.2008 cu privire la codul de conduită al funcționarului public;
 5. Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 6. Hotărârea Parlamentului nr. 150 din 14.06.2013 cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020;
 7. Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.0202018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare;
 8. Hotărârea Guvernului nr.94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective;
 9. Hotărârea Guvernului nr.952 din 27.11.2013 privind Strategia Inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitate”