Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului Florești

Raion : FLOREȘTI
Oraș : Florești
Adresa : str. Ștefan cel Mare, 63
Persoană de contact: Irina Gusac
Telefon: 0 250 20134
E-mail:
Website: www.anofm.md

Specialist superior

Domeniu de activitate:

Altele, Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior

Data-limită de depunere a documentelor:

30.05.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Asigurarea și coordonarea la nivel de teritoriu a politicilor în domeniul protecției sociale a persoanelor neîncadrate în câmpul muncii, inclusiv din grupurile vulnerabile.
administrarea mijloacelor financiare destinate protecției sociale a persoanelor neîncadrate în câmpul muncii.
1. Acordarea serviciilor de informare si mediere a muncii persoanelor vulnerabile, inclusiv persoanelor cu dizabilități care se adresează la Agenție în căutarea unui loc de muncă.
2. Colaborarea cu angajatorii în vederea identificării locurilor de muncălibere și angajării în câmpul muncii a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, conform cotelor stabilite.
3. Participarea la implementarea și evaluareaa activităților ce țin de acordarea serviciilor persoanelor cu dizabilități, altor categorii vulnerabile.
4. Întocmirea, evidența și controlul dosarelor șomerilor, beneficiari de ajutor de șomaj/alocație de integrare sau reintegrare profesională.
5. Implicarea în procesul de verificare a adeverințelor de salariu mediu și determinarea modalității corecte de calculare a salariului mediu conform prevederilor cadrului normativ,luat ca bază la stabilirea mărimii ajutorului de șomaj.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Irina Gusac

Telefon:

0 250 20134

E-mail:

aofm.floresti@anofm.md; irina.gusac@anofm.md

Web site:

www.anofm.md

Raion, oraș:

Florești, FLOREȘTI

Adresa:

5001 or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 63

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare de licenţă sau echivalente  în domeniul administraţiei publice ,economiei, asistenţei sociale, psihologiei, pedagogiei, dreptului.
 
Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 
 Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, prevederile legislaţiei muncii, actelor legislative/normative ce reglementează activitatea funcţionarilor publici;
 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Clasificatorul ocupaţiilor al Republicii Moldova, cele mai răspîndite ocupaţii;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.Abilităţi: de comunicare eficientă cu cetăţenii, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte.
   
  Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, corectitudine în comportament, receptivitate, responsabilitate, obiectivitate, flexibilitate, amabilitate în asistenţa cetăţenilor, creativitate, rezistenţă la efort şi stres, spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
   
  Alte cerinţe specifice:
   
 • Să aibă domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
formularul de participare la concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 2600 lei

Bibliografia concursului:

 
 1. Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificări  şi completări.
 2. Constituţia Republicii Moldova
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
 4. Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 „Cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public”.
 5. Legea nr. 102-XV din 13.03.2003 „Cu privire la ocuparea forţei de muncă şi   protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14.07.2003 „Cu privire la aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă” cu modificări şi completări”.
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2015 privind modul de calculare a salariului mediu.
 8. Rergulamentul cu privire la modul de calculare și confirmare a stajiului de cotizare pentru stabilirea pensiei
 9. Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă;
 10. Hotârîrea Guvernului nr. 1121 din 14.10.2004 pentru aprobarea procedurii de antrenare a şomerilor la lucrările publice
La concurs vor fi admise doar persoanele care întrunesc condiţiile de participare.
Angajatorul îşi rezervă dreptul de a înştiinţa doar candidaţii admişi la concurs.