Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Piata Marii Adunari Nationale,1
Persoană de contact: Melenciuc Raisa
Telefon: 0 22 233 320
E-mail:
Website: http://www.mecc.gov.md/

Consultant principal, Direcția politici în domeniul cercetării și inovării

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C33. Consultant principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant principal, Direcția politici în domeniul cercetării și inovării

Data-limită de depunere a documentelor:

01.06.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general: Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în domeniul cercetării și inovării, identificarea direcțiilor prioritare de cercetare și inovare.

Sarcinile de bază ale funcției:
1. Elaborarea documentelor de politici și a actelor normative privind cercetarea științifică în instituțiile de învățământ superior;
2. Elaborarea documentelor de politici în domeniile cercetării și inovării;
3. Monitorizarea programelor și proiectelor de dezvoltare ale instituțiilor din domeniile cercetării și inovării;
4. Asigurarea elaborării rapoartelor analitice și de sinteză privind dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării;
5. Monitorizarea implementării politicilor de cercetare și inovare în instituțiile de învățământ superior.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Melenciuc Raisa

Telefon:

0 22 233 320

E-mail:

melenciucraisa@gmail.com

Web site:

http://www.mecc.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD - 2033
mun. Chișinău
Piața Marii Adunări Naționale, 1
et. 4, bir.442

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare și/sau masterat în domeniul: administrație publică, drept, economie;
Experiență profesională: 2 ani în domeniu;
Cunoștințe:
- cunoașterea legislației în domeniul cercetării și inovării;
- cunoașterea politicilor și procedurilor în relațiile cu publicul,  precum și a practicilor
   pozitive în domeniu;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
- abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs)  http://lex.justice.md/md/331023/
2. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

4000 lei

Bibliografia concursului:

  • Constituția Republicii Moldova;
  • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 -XV din 28.03.2003;
Acte normative în domeniul serviciului public
·    Legea  nr. 158 din 04.07.2008  Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 230-232;
·    Legea nr. 16 din 15.02.2008  Cu privire la conflictul de interese, Monitorul Oficial nr.  94-96;
·    Legea nr. 25  din 22.02 2008 privind Codul de conduită al funcționarului public, Monitorul Oficial nr 74-75;
·    Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare, Monitorul Oficial
nr. 6-7;
- ·  Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație, Monitorul Oficial nr.88-90 din 28.07.2000;

Acte normative în domeniul de specialitate
·    Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2017, Monitorul Oficial nr. 319-324;
-   Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004, Monitorul Oficial nr. 125-129;
·    Hotărârea Guvernului nr.944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, ”Educația-2020”
·    Hotărârea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, Monitorul Oficial nr. 66 - 69; 
-     Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 55-56.
·