Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Rezerve Materiale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : Str.Columna 118/1
Persoană de contact: Colomița Ecaterina
Telefon: 022-24-33-24
E-mail:
Website: http://www.rezerve.gov.md/

Serviciul resurse umane
specialist principal

Domeniu de activitate:

Resurse Umane

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Serviciul resurse umane
specialist principal

Data-limită de depunere a documentelor:

04.06.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul
Implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Agenției.

Sarcinile de bază
1. Implementarea procedurilor de personal legate de recrutare, selectare și integrare profesională, precum și promovarea politicii în domeniul resurse umane.
2. Acordarea asistenției informaționale și metodologiei în domeniul procedurilor de personal.
3. Implementarea procedurilor de instruire și evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici.
4. Evidența datelor și documentelor cu privire la personalul instituției.
5. Coordonează și monitorizează activitatea de gestionare a resurselor umane în Agenție, precum și în instituțiile subordonate acestuia.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Colomița Ecaterina

Telefon:

022-24-33-24

E-mail:

ecaterina.colomita@rezerve.gov.md

Web site:

http://www.rezerve.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Columna 118/1

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerințe specifice: Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniului dreptului, precum și administrare publică.

Experiență profesională: minim 1 an experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, completat.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

- Constituția Republicii Moldova;
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
- Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
- Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
- Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale;
- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevedrilor Legii nr. 158 don 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 16 decembrie 2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie privind carnetul de muncă;
- Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 11 februarie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat ”Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici;
- Codul muncii al Republicii Moldova.