Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Persoană de contact: Aramă Cristina
Telefon: 250-474
E-mail:
Website: http://cancelaria.gov.md/

Consultant superior în Direcția managementul documentelor și petiții

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C34. Consultant superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Consultant superior în Direcția managementul documentelor și petiții

Data-limită de depunere a documentelor:

04.06.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea suportului organizatoric şi informaţional conducerii Guvernului şi Cancelariei de Stat în examinarea corespondenței și elaborarea proiectelor indicațiilor către autoritățile publice, instituții, agenți economici, petiționari și monitorizarea procesului de executare, organizare eficientă a ținerii lucrărilor de secretariat în cadrul Cancelariei de Stat.
 
Sarcinile de bază:

- Elaborarea materialelor analitice și sintezelor informative referitor la procesul de monitorizare a documentelor
-.Monitorizarea etapelor de realizare a documentelor
- Ţinerea lucrărilor de secretariat, evidenţa corespondenţei de intrare şi de ieşire, inclusiv în formă electronică, acordarea asistenţei şi referinţelor persoanelor interesate;
- Colectarea, sistematizarea şi pregătirea informaţiilor necesare, formularea răspunsurilor la scrisori, executarea controlului asupra executării în termen a documentelor;
  - Realizarea altor sarcini în conformitate cu Regulamentul subdiviziunii.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aramă Cristina

Telefon:

250-474

E-mail:

cristina.arama@gov.md

Web site:

http://cancelaria.gov.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Adresa poştală -  2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 507

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:
La funcţia dată poate candida o persoană care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:
 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • În ultimii 3 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu      i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice :
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul administraţiei publice, relații internaționale, filologie, științe ale comunicării. Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.
Experienţă profesională: minimum 1 an de experienţă profesională în domeniul ținerii lucrărilor de secretariat, preferabil experiență în serviciul public, activități de cercetare și analiză
Cunoştinţe: Cunoaşterea tehnicilor de ţinere a lucrărilor de secretariat şi a corespondenţei oficiale, cunoaşterea legislaţiei în domeniul serviciului public, limba de stat şi rusă la nivel avansat (scris/citit/vorbit), limbi de circulație internațională la nivel B1; de operare la calculator (Word, Excel, Acces, PowerPoint, Internet Content Manager, baze de date).
Abilităţi: de planificare, organizare şi coordonare a activităţii conducătorului, lucru cu informaţia, de analiză şi sinteză, elaborare, previziune, comunicare eficientă, lucru în echipă, de a utiliza mijloacele tehnice de birou.
Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, perseverenţă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
- formularul de participare [1];
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- copia carnetului de muncă 
[2];
-cazier judiciar  
[3]
-documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
- acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
[4]
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații suplimentare
[2]Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3]Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
[4] Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante poate fi găsit la compartimentul Informaţii suplimentare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

Minim 4000

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea cu privire la Guvern nr.136 din 7 iulie2017
 3. Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
 4. Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 5. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2012 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 6. Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 8. Legea nr. 190-XIII din  19.07.1994 cu privire la petiţionare
 9. Legea presei nr.243-XIII din 26.10.1994
 10. Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional
 11. Legea nr. 199  din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
 12. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 13. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 14. Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat”.
 15. Hotărîrea Guvernului nr.208 din 31.03.95 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova
 16.  Hotărîrea Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova. 
 17. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018