Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Primăria comunei Țînțăreni

Raion : ANENII NOI
Oraș : com. Țînțăreni
Adresa : com. Țînțăreni
Persoană de contact: Pna Pașcan
Telefon:
E-mail:
Website:

Specialist în preceperea fiscală

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist în preceperea fiscală

Data-limită de depunere a documentelor:

11.06.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Administrarea impozitelor și taxelor locale:
     impozitul funciar
     impozitul pe bunurile imobiliare
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

PAȘCAN  Ina

Telefon:

067205411 , 0(265)33348

E-mail:

primtintareni@yahoo.com

Web site:

tintareni.comuna.md

Raion, oraș:

com. Țînțăreni, ANENII NOI

Adresa:

MD6538 , s.Țânțăreni , r-l Anenii Noi
str.Ștefan cel Mare nr.2

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Formularul de participare a candidatului la concurs:
     copia buletinului de identitate
     copia diplomei de studii
     copia carnetului de muncă
     cunoașterea limbei de stat
     cunoașterea calculatorului și programelor pentru calculator
     participarea la interviul

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2 200

Bibliografia concursului:

Prezentarea interviului