Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : CHIŞINĂU
Adresa : MD 2009, Chisinau, str.Mihail Kogălniceanu, 63
Persoană de contact: Vieru Ludmila
Telefon: 022 264 666
E-mail:
Website: www.ansa.gov.md

Inspector superior, Serviciul siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Vulcănești (pe perioadă determinată).

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C44. Inspector superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector superior, Serviciul siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Vulcănești (pe perioadă determinată).

Data-limită de depunere a documentelor:

14.06.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
Implementarea politicii statului în domeniul de reglementare și control pentru siguranța alimentelor, calității produselor.
 
  1. Sarcinile de bază:
 
  1. Asigură implementarea politicilor și strategiilor siguranței și igienei produselor alimentare de origine non-animală;
  2. Asigură implementării procedurilor în domeniul siguranței alimentelor la toate etapele de producție ale lanțului alimentar de către producătorii primari, procesatori, importatori, exportatori, distribuitori, transportatori, comercianți, furnizori, precum și de întreprinderile de ambalare, depozitele și localurile de alimentație publică;
  3. Coordonarea implementării sistemului (HACCP) în unitățile ce produc, prelucrează, depozitează, transportă și comercializează produse alimentare în unitățile de alimentație publică și de comerț alimentar;
  4. Coordonarea activității de evaluare, supraveghere și monitorizare igienico-sanitar și epidemiologic efectuată pe întreg lanțul alimentar de origine animală și non-animală de la producător la consumator;
  5. Informarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerințele de siguranță alimentară și bunele practici, inclusiv analiza riscurilor și punctele critice de control (HACCP),bunele practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricație (GMP) și bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale inclusiv a celor cu privire la proiectarea unităților din sectorul alimentar.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dimov Ludmila

Telefon:

022 264 666

E-mail:

ludmila.dimov@ansa.gov.md

Web site:

www.ansa.gov.md

Raion, oraș:

CHIŞINĂU, GĂGĂUZIA

Adresa:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, et.1, bir.116

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniu, preferabil deținerea permisului de conducere.
Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu (inginer-tehnolog, medic igienist, epidemiolog, medic veterinar), preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) Formularul de participare indicat in Anexa nr. 1, www.ansa.gov.md, funcţii vacante;
b) Copia buletinului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) Copia carnetului de muncă;
e) Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absenta antecedentelor penale. In acest caz, candidatul are obligația sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 2800

Bibliografia concursului:

  • Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public.
- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
      ·     Acte normative în domeniul de specialitate
- Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară;
- Legea nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei generale privind siguranţa alimentelor;
- Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității  cu legislația privind hrana pentru animale și produse alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
- Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare;
- Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
- Hotărârea Guvernului  nr.221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
- Hotărârea Guvernului  nr.51 din 16.01.2013 privind organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
- Hotărârea Guvernului  nr.412 din 25.05.2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare;
- Hotărârea Guvernului  nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;
- HG nr. 1004 din 25.10.2010 cu privire la aprobarea metodelor de prelevare a probelor privind controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală;
- Hotărârea Guvernului  nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală;
- Hotărârea Guvernului  nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală;
- HG nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală;
- HG nr. 1191 din 23.12.2012 privind aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admisibile de reziduuri ale preparatelor de uz fitosanitar și fertilizanți din, sau de pe produsele alimentare  și hrană de origine vegetală;
- HG nr. 934 din 15.08.2007 privind instituirea sistemului automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.
- HG nr. 711 din 28.08.2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului și a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman;
- HG nr. 782 din 01.09.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind prelevarea probelor oficiale de la animale vii și din produsele de origine animală;
- HG nr. 611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglamentării tehnice “Lapte și produse lactate”;
- HG nr.1324 din 27.11.2008  pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele de sănătate animală șo sănătate publică veterinară și de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte tratat termic, de produse lactate și de lapte crud destinate consumului uman.